Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Διακήρυξη Μελέτη αποκομιδής κλαδιών απο ΣΜΑ 150.000€ ψηφιακά υπογεγραμμένη ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ_αποκομιδή και μεταφορά αποβλήτων από ΣΜΑ Προκήρυξη

Γιατρός Εργασίας Δήμου Μαραθώνος | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, εκτιμώμενης αξίας 4.798,18 ευρώ, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. Π3/2020 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί: α) η με αριθ. πρωτ. …

Προμήθεια μαδεριών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σαράντα (40) τεμαχίων μαδεριών για την αντικατάσταση τους στις εξέδρες (ανοικτό θέατρο, ανοικτό μπάσκετ, εξέδρες κολυμβητηρίου) λόγω παρουσίασης φθοράς και επικινδυνότητας σε περίπτωση χρήσης αυτών,  στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο …

Γιατρός Εργασίας Δήμου Μαραθώνος | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, εκτιμώμενης αξίας 4.798,18 ευρώ, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. Π3/2020 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί: α) η με αριθ. πρωτ. …

Διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΘΕΜΑ :  Διενέργεια επαναληπτικής  δημοπρασίας για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου  επί της Λ. Μαραθώνος ( έμπροσθεν Αγ. Κωνσταντίνου) Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αρ. 960/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου  Οικονομικής Διαχείρισης     Την  …

Προμήθεια τροφίμων & λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος & Νομικών Προσώπων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Μαραθώνος και …

Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Θέμα: Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές κ.λ.π. στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2020. 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ …

Προμήθεια βιβλίων, εντύπων και φακέλων για την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Θέμα: Προμήθεια βιβλίων, εντύπων και φακέλων για την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εντύπων και φακέλων για την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος εκτιμώμενης αξίας 14.690,96 € με το …

Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας για το Δήμο Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας για το Δήμο Μαραθώνος. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, εκτιμώμενης αξίας 4.798,18 ευρώ, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. Π3/2020 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη …

Προμήθεια νωπών ψαριών για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Θέμα: Προμήθεια νωπών ψαριών για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια νωπών ψαριών για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» σύμφωνα με την 42/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν …

Δήμος Μαραθώνος

Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση βρεφικού σταθμού

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του. ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 Το Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06) Το Ν.3852/2010 Το π.δ. 99/2017 ΦΕΚ 141/28-09-2017 Την υπ’αριθμ 02/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος που αφορά στον …

Βιολογικός καθαρισμός

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια του Δήμου Μαραθώνος καθώς και την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου για τον βιολογικό της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα για το έτος 2020, …

ΚΕΔΜΑ Κοινωφελής Επιχείριση Δήμου Μαραθώνος

Περιοδική μεταφορά λυμάτων και αποφράξεων

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την μεταφορά λυμάτων μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και συγκεκριμένα: Την περιοδική μεταφορά λυμάτων ( τουλάχιστον 24 κυβικών μέτρων κάθε φορά ) …

υδροφόρο όχημα

Προμήθεια καινούργιου υδροφόρου οχήματος

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της …

Έργα Μαραθώνα - Κατάρτιση Μητρώου αναθέσεων

Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο Δήμος Μαραθώνος, σε εκτέλεση των με αριθμό 315/2019 και 19/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα κακοκαιρίας και προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του, καλεί Εργολήπτες …

προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2020, 2021 και 2022

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ακολουθούν διευκρινίσεις Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2020, 2021 και 2022 (με συστημικό αριθμό 84042). O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 1.686.031,68 ευρώ με …

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Μαραθώνος. Ο εν λόγω διαγωνισμός …

ΚΕΔΜΑ Κοινωφελής Επιχείριση Δήμου Μαραθώνος

Προμήθεια εντύπων

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται για την προμήθεια εντύπων (αφισέτες, εισιτήρια, προσκλήσεις, προγράμματα Φεστιβάλ Μαραθώνος κλπ)  μέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, για τις ανάγκες της ΚΕΔΜΑ, με τις ακόλουθες τεχνικές …

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΑΔΑ: Ψ7ΩΡ465ΘΕΕ-7Ψ4) και (ΑΔΑΜ: 20REQ006173899), προτίθεται να προβεί στην συντήρηση των ανελκυστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου …

Ορκωτοί λογιστές

Λογιστική υποστήριξη Σχολικής Επιτροπής

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 15/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ζ3Ξ465ΘΕΕ-ΥΙ6) (ΑΔΑΜ: 20REQ006173942), προτίθεται να αναθέσει τη λογιστική υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής για το έτος 2020, από 01-01-2020 έως και …