αποψίλωση

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και αποψιλώσεις κοινοχρήστων χώρων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό – αποψιλώσεις κοινοχρήστων χώρων και μεταφορά υπολειμμάτων αποψιλώσεων καθαρισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει …

υλικά οικοδομών

Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016   Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει …

Συντήρηση κήπων και παρτεριών

Προμήθεια ειδών & εξαρτημάτων συντήρησης κήπων & παρτεριών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών & εξαρτημάτων συντήρησης κήπων & παρτεριών Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 14.632,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 15/2019 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος Πρασίνου και Συντήρησης …

Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης Τ.Π.Ε.

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση – τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εξυπηρετητών και δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 24.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 3/2019 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος …

Ηλεκτρολογικό Υλικό

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2019

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

(Ακολουθούν διευκρινίσεις) Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 26.845,75€. Η δαπάνη θα …

Δήμος Μαραθώνος

Αποκομιδή, συσκευασία, μεταφορά, αποθήκευση και τελική διάθεση αποβλήτων αμιάντου από πυρόπληκτους οικισμούς

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης και τελικής διάθεσης αποβλήτων αμιάντου από τις …

Δήμος Μαραθώνος

Προμήθεια φιαλών υγραερίου

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια φιαλών υγραερίου για τις ανάγκες λειτουργίας των μαγειρείων του κατασκηνωτικού προγράμματος στην Ε΄ Κατασκήνωση εκτιμώμενης αξίας 1.127,16 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω: Τεχνική Περιγραφή Για την προμήθεια και …

Δήμος Μαραθώνος

Προμήθεια – τοποθέτηση πίλαρ για την ηλεκτροδότηση δημοτικού αντλιοστασίου

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια – Τοποθέτηση Πίλαρ (Pilar ), για την Ηλεκτροδότηση Δημοτικού Αντλιοστάσιου σε Κοινόχρηστο Χώρο του Δήμου Μαραθώνος (οικισμός Δικαστών και Εισαγγελέων), εκτιμώμενης αξίας 781,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην συνημμένη …

Πινακίδες κυκλοφοριακής σήμανσης

Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, καθρεπτών και συναφούς υλικού σήμανσης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια πινακίδων σήμανσης –καθρεπτών και συναφούς υλικού σήμανσης, εκτιμώμενης αξίας 21.997,60 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 44/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης της …

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση των μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση των μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής …

Συντήρηση & εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων–υδατοδεξαμενών και επισκευή εξοπλισμού πυρόσβεσης & βιολογικού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών για τη Συντήρηση  και εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών Δήμου Μαραθώνος & επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης & βιολογικού Ε΄κατασκήνωσης με κριτήριο …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-επισκευής ξύλινων κατασκευών

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την  συντήρηση και επισκευή των ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 13.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην 30/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. …

Παιδικές χαρές Δήμου Μαραθώνος

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το Ν.Π.Δ.Δ. “Τετράπολις”

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να προμηθευτεί όργανα παιδικής χαράς για την καλυψη αναγκών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς  του νομικού προσώπου, εκτιμώμενη αξία 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό …

επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής των ψυκτικών μηχανημάτων

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής των ψυκτικών μηχανημάτων της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 4.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 04-07-2019 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών …

Προμήθεια υλικών ύδρευσης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια υλικών ύδρευσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 47.505,69€. Η δαπάνη θα καλυφθεί από …

Βιολογικός καθαρισμός

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση υδραυλικών βιολογικού καθαρισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 8.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 20-06-2019 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για …

Βιολογικός καθαρισμός

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση ηλεκτρολογικών βιολογικού καθαρισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συντήρηση – λειτουργία των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού της Ε’ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος., εκτιμώμενης αξίας 15.004,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται …

Singular Genesis Δήμου Μαραθώνος

Υπηρεσίες εφαρμογών GENESIS και συστήματος Δημοσιολογιστικής παρακολούθησης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών προγράμματος GENESIS και συστήματος Δημοσιολογιστικής παρακολούθησης για το έτος 2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για …

Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου - Υποσταθμοί

Συντήρηση ηλεκτρικών υποσταθμών Ε’ Κατασκήνωσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Θέμα:  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 και Νο2 της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 …

Υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης

Υπηρεσίες απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Θέμα: Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου και της Ε’ Κατασκήνωσης.   Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών στα σχολικά …