Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) για το έτος 2024

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) για το έτος 2024», συνολικής αξίας 22.989,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 18.540,00 €, Φ.Π.Α. 24%, …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την σύμβασης με τίτλο «Ενοικίαση ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο Αλίκη του Δήμου Μαραθώνα», όπως περιγράφεται στην με αριθμό Π1/2024 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. Η ανάθεση θα …

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια Στολών Δημοτικής Αστυνομίας»

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων. ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 8704/09-04-2024 αίτημα για την παροχή διευκρινίσεων, που υποβλήθηκαν μέσω του πρωτοκόλλου. Προς απάντηση των ερωτημάτων που τέθηκαν από συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς με αρ. πρωτ. 8421/04-04-24 για την …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια αθλητικών ειδών και λοιπού εξοπλισμού», όπως περιγράφεται στην από 28/03/2024 Τεχνική Έκθεση του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς …

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου-κυλικείου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την εκμίσθωση ακινήτου-κυλικείου κολυμβητηρίου εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης. Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και την υπ’ αριθ. 88/2024 …

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου-κυλικείου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την εκμίσθωση ακινήτου-κυλικείου κινηματογράφου εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης. Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και την υπ’ αριθ. 87/2024 …

Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ, Εξυπηρετητών Συστημάτων και Δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ, Εξυπηρετητών Συστημάτων και Δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο …

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας θέσης ειδικού συνεργάτη – Δημοσιογράφου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 167 & 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις …

Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Θέμα: Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές κ.λπ. στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2025. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ …

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου Λυκείου Μαραθώνα

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου Λυκείου Μαραθώνα Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνα έχοντας υπόψη: Την με αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008 Την με αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 Κοινή Υπουργική …

Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Μαραθώνος, σε εκτέλεση της με αριθμό 275/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής, προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα κακοκαιρίας και προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του, καλεί …

Προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού)

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού)», όπως περιγράφεται στην με αριθμό 15/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου …

Παροχή Υπηρεσίας για το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Μαραθώνος»

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Παροχή Υπηρεσίας για το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Μαραθώνος»  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο …

Προμήθεια βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος εκτιμώμενης αξίας 15.672,60 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. Π8/2023 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της …

Προμήθεια σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια[1] με τίτλο «Προμήθεια σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων», προϋπολογισμού 11.259,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως περιγράφονται στη με αριθ. …

Πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο φορέων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος»

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο φορέων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος». Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος» και λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, «Κύρωση του …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων των μελών της επιτροπής ελέγχου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του ν. 4795/2021, στο Δήμο Μαραθώνος Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας υπόψιν: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας …

Προμήθεια ειδών εκδηλώσεων και εορτών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών εκδηλώσεων και εορτών, εκτιμώμενης αξίας 5.406,40 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτή περιγράφεται στην από 25-09-2023 Τεχνική Έκθεση του Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς …

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια1 με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μαραθώνος», προϋπολογισμού 36.828,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη διαδικασία …