Προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση | 4η επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων έτους 2017 για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), εκτιμώμενης αξίας 10.072,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.417,28€, τα οποία αντιστοιχούν στα τμήματα 4, 5 και 6 …

Ορκωτοί λογιστές

Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή για το Ν.Π.Δ.Δ. "Τετράπολις"

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες αφορούν στον τακτικό διαχειριστικό οικονομικό έλεγχο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», για την διαχειριστική χρήση των ετών 2014 και 2015 εκτιμώμενη αξία 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Φυσικά ή …

υλικά οικοδομών

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινοχρήστους χώρους | Επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινοχρήστους χώρους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική …

Γραφική ύλη

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (ομάδες 4 & 6)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

Ο Δήμος Μαραθώνος επαναπροκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (ομάδες 4 & 6), με κριτήριο κατακύρωσης …

Προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση | 3η επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων έτους 2017 για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), εκτιμώμενης αξίας 10.072,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.417,28€, τα οποία αντιστοιχούν στα τμήματα 4, 5 και 6 …

ανάλυση υδάτων

Έλεγχος ποιότητας πόσιμων και θαλάσσιων υδάτων, κολυμβητηρίου και βιολογικού καθαρισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού δικτύου ύδρευσης, των θαλάσσιων υδάτων, του κολυμβητηρίου και του βιολογικού καθαρισμού και της Ε’ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 7.499,99 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται …

σχολικές καθαρίστριες

Καθαριστές – Καθαρίστριες Γυμνασίων και Λυκείων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Θέσεις εργασίας, Σχολικές Επιτροπές σχόλια

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της 52/2017 (ΑΔΑ: 6ΟΛ9465ΘΕΕ-4ΨΨ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη: – Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – …

σχολικές καθαρίστριες

Καθαριστές – Καθαρίστριες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Θέσεις εργασίας, Σχολικές Επιτροπές σχόλια

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της 76/2017 (ΑΔΑ: ΨΞΒΔΟΕΠΟ-505) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη: – Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – …

τροφή αδέσποτων σκύλων

Προμήθεια τροφής αδέσποτων σκύλων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια τροφής αδέσποτων σκύλων 2017, εκτιμώμενης αξίας 6.075,38 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτή περιγράφεται στη Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Για την κάλυψη της δαπάνης …

Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών ερμαρίων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών ερμαρίων για χώρο αρχείου στο δημοτικό κατάστημα Γραμματικού, εκτιμώμενης αξίας 3.781,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., όπως αυτή περιγράφεται στην από 1/8/2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη …

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Υπηρεσία πιστοποίησης ανελκυστήρων παιδικών σταθμών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία πιστοποίησης δύο (2) ανελκυστήρων παιδικών σταθμών, συγκεκριμένα ενός (1) ανελκυστήρα στον παιδικό σταθμό Νέας Μάκρης και ενός (1) ανελκυστήρα στον παιδικό σταθμό «πολυτέκνων» στο Μαραθώνα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 500,00€ συμπεριλαμβανομένου …

Γραφική ύλη

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης …

υλικά οικοδομών

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινοχρήστους χώρους

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινοχρήστους χώρους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική …

Προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση | Επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων έτους 2017 για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), εκτιμώμενης αξίας 10.072,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.417,28€, τα οποία αντιστοιχούν στα τμήματα 4, 5 και 6 …

Αποκατάσταση ζημιών

Έργο αποκατάστασης των ζημιών από τις θεομηνίες στον Μαραθώνα

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”, με βάση το τιμολόγιο της μελέτης, …

Πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Θέσεις εργασίας σχόλια

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, εκτιμώμενης αξίας 4.592,83 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. Π4/2017 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας …

Προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων έτους 2017 για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), εκτιμώμενης αξίας 10.072,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.417,28€, τα οποία αντιστοιχούν στα τμήματα 4, 5 και 6 που αφαιρέθηκαν από το …

Προμήθεια καυσίμων με διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια καυσίμων έτους 2017. O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 606.018,03 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς και των τμημάτων 4, 5 και 6 (Ομάδες …

Προμήθεια ασφαλτικού υλικού

Προμήθεια ασφαλτικού υλικού και υλικού 3Α

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια ασφαλτικού υλικού και υλικού 3Α για τη συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Μαραθώνος, …

προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις σχόλια

*Ακολουθούν διευκρινήσεις Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού, με κριτήριο κατακύρωσης της …