Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες | Προμήθεια βασικού εξοπλισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια βασικού εξοπλισμού για το πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες, εκτιμώμενης αξίας 4.883,12 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτή περιγράφεται στη με αριθμό Π12/2017 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη …

συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων)

Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων | επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 70/2017 (ΨΛΦΜ465ΘΕΕ-ΝΒΤ) & 88/2017 (Ω9ΨΥ465ΘΕΕ-6Σ1) Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων) των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας …

σκούπες φαράσια

Προμήθεια εργαλείων σάρωσης (σκούπες–φαράσια–τσουγκρανόσκουπες)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί διάφορα εργαλεία σάρωσης (σκούπες – φαράσια – τσουγκρανόσκουπες) εκτιμώμενης αξίας 1.829,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη από 30/10/2017 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου …

εορταστικός στολισμός

Προμήθεια εορταστικού στολισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εορταστικού στολισμού εν όψη των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς έτους 2017, εκτιμώμενης αξίας 1.260,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 20/11/2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για …

εκκενώσεις λυμάτων και αποφράξεις δικτύων

Υπηρεσίες μεταφοράς λυμάτων και αποφράξεων σωληνώσεων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την μεταφορά λυμάτων μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και συγκεκριμένα: Την περιοδική μεταφορά λυμάτων ( τουλάχιστον 24 κυβικών μέτρων κάθε φορά ) …

υδροφόρο όχημα

Προμήθεια μεταχειρισμένου υδροφόρου οχήματος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια μεταχειρισμένου υδροφόρου οχήματος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικά κριτήρια προσφορά, …

Υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων

Υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων | Επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 9.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 11/2017 Μελέτη της διεύθυνσης …

Προμήθεια σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένη

Προμήθεια σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί σάκους και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένη εκτιμώμενης αξίας 11.048,40 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη αριθ. 5/2017 Τεχνική ΄Εκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου …

συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων)

Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 91/05-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΗΖΟΕΠΟ-ΗΦΓ & ΑΔΑΜ: 17REQ002184992) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων) των σχολικών μονάδων της …

Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 90/05-10-2017 (ΑΔΑ:6Π2ΩΟΕΠΟ-ΛΡΖ & ΑΔΑΜ: 17REQ002184696) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση κλιματιστικών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για …

αναγόμωση πυροσβεστήρων

Συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 92/05-10-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΑΔΑ: 7ΦΨ3ΟΕΠΟ-Ξ3Θ & ΑΔΑΜ:17REQ002185352), προτίθεται να προβεί στην αναγόμωση των πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος …

εκτυπωτικά φωτοτυπικά συστήματα

Προμήθεια εκτυπωτικών συστημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί εκτυπωτικά συστήματα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του. Η εκτιμώμενη αξία των ειδών ανέρχεται στο ποσό των 19.000 € πλέον ΦΠΑ και περιγράφονται στη με αριθ. 5/2017 μελέτη του αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, οργάνωσης …

συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων)

Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 70/03-10-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων) των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος …

Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 69/03-10-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση κλιματιστικών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018. Η επιλογή του …

αναγόμωση πυροσβεστήρων

Συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 71/03-10-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018. Η …

Εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Νέας Μάκρης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν της 297/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και της 255/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Νέας …

Παραχώρηση περιπτέρων

Εκμίσθωση περιπτέρου έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν της 298/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και της 256/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκμίσθωση του περιπτέρου επί της Λ.Μαραθώνος (έμπροσθεν …

μελάνια τόνερ εκτυπωτές φωτοτυπικά

Προμήθεια μελανιών και τόνερ για εκτυπωτές και φωτοτυπικά

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου Μαραθώνος, …

Υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων

Υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων | Επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 9.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 11/2017 Μελέτη της διεύθυνσης Καθαριότητας, ανακύκλωσης, περιβάλλοντος, πρασίνου & …

Δημοτική αστυνομία

Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας | Επανάληψη πρόσκλησης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί στολές για τη Δημοτική Αστυνομία, εκτιμώμενης αξίας 8.999,18 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 1/2017 μελέτη του τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μαραθώνος. Για την κάλυψη της δαπάνης της …