Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου - Υποσταθμοί

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρικών υποσταθμών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 και Νο2 της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 6.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 6/2018 Μελέτη (ορθή επανάληψη) …

αποψίλωση

Ε' κατασκήνωση | Υπηρεσίες αποψίλωσης | επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες αποψίλωσης της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 7.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 8/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου …

επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου

Ε’ Κατασκήνωση | Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κουφωμάτων αλουμινίου της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 8.655,20 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 08-06-2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. …

καθαρισμός ιματισμού

Ε΄κατασκήνωση | Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ιματισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού του ιματισμού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 1.909,60 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 14/05/2018 Τεχνική Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Μαραθώνος. Για την κάλυψη …

Κατασκήνωση - Οικίσκοι

Ε’ Κατασκήνωση | Υπηρεσίες καθαρισμού οικίσκων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 12.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 9/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών …

Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών του Δήμου Μαραθώνος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής κλιματιστικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, έτους 2018, εκτιμώμενης αξίας 18.000 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 12/2018 Μελέτη της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του …

Παραχώρηση περιπτέρων

Επαναδημοπράτηση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων, Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας λαμβάνοντας υπόψη: Την αρ.1291/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) Το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 Την περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2. …

Singular Genesis Δήμου Μαραθώνος

Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Μαραθώνος | Ετήσια release Genesis

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων GENESIS για το έτος 2018 (ετήσια RELEASE), εκτιμώμενης αξίας 11.879,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 1/2018 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και …

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής της εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 2.480,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 13/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών …

Singular Genesis Δήμου Μαραθώνος

Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Μαραθώνος | Υποστήριξη στο Genesis

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες υποστήριξης παραμετροποίησης εφαρμογών του προγράμματος GENESIS εκτιμώμενης αξίας 24.552,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 2/2018 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος. …

Δημοτική οδοποιία

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016   Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει …

Αποκατάσταση ζημιών

Έργο αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στον Μαραθώνα και στο Γραμματικό

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής …

επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης -επισκευής των ψυκτικών μηχανημάτων της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 4.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 11/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου …

εκκενώσεις λυμάτων και αποφράξεις δικτύων

Υπηρεσίες εκκενώσεων βόθρων και μεταφορά λυμάτων | ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία εκκένωσης βόθρων μεταφοράς λυμάτων («οικιακών»), περιοδική 25 m3 κάθε φορά, και την υπηρεσία  απόφραξης σωληνώσεων αποχέτευσης των κτηρίων όπου είναι αναγκαίο, για : τον  παιδικό  σταθμό Νέας Μάκρης, τον  βρεφονηπιακό σταθμό Νέας …

επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια μικρών ψυγείων και κλιματιστικών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση την προμήθεια μικρών ψυγείων και κλιματιστικών για την Ε’ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 14.560,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 14-05-2018 Τεχνική Έκθεση της …

καθαρισμός ιματισμού

Ε΄κατασκήνωση | Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ιματισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού του ιματισμού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 1.909,60 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 14/05/2018 Τεχνική Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Μαραθώνος. Για την κάλυψη …

Βιολογικός καθαρισμός

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου για τον βιολογικό της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα. Η εκτιμώμενη αξία  όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 7/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών …

αποψίλωση

Ε' κατασκήνωση | Υπηρεσίες αποψίλωσης | επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες αποψίλωσης της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 7.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 8/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου …

Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής Μαραθώνα

Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου, για περίοδο 24 ημερών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του, για το χρονικό διάστημα των 24 ημερών (από 01/06/2018 έως 24/06/2018) συνολικής δαπάνης 21.158,69 € (καθαρή αξία 17.063,46€ + ΦΠΑ 24% 4.095,23€). Οι ανωτέρω υπηρεσίες αντιστοιχούν …

Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής Μαραθώνα

Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου | Παροχή υπηρεσιών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών  Δήμου Μαραθώνος έτους 2018, με συστημικό αύξοντα αριθμό: 58289. …