Βιολογικός καθαρισμός

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια του Δήμου Μαραθώνος καθώς και την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου για τον βιολογικό της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα για το έτος 2020, …

ΚΕΔΜΑ Κοινωφελής Επιχείριση Δήμου Μαραθώνος

Περιοδική μεταφορά λυμάτων και αποφράξεων

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την μεταφορά λυμάτων μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και συγκεκριμένα: Την περιοδική μεταφορά λυμάτων ( τουλάχιστον 24 κυβικών μέτρων κάθε φορά ) …

υδροφόρο όχημα

Προμήθεια καινούργιου υδροφόρου οχήματος

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της …

Έργα Μαραθώνα - Κατάρτιση Μητρώου αναθέσεων

Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος, σε εκτέλεση των με αριθμό 315/2019 και 19/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα κακοκαιρίας και προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του, καλεί Εργολήπτες …

προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2020, 2021 και 2022

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ακολουθούν διευκρινίσεις Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2020, 2021 και 2022 (με συστημικό αριθμό 84042). O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 1.686.031,68 ευρώ με …

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Μαραθώνος. Ο εν λόγω διαγωνισμός …

ΚΕΔΜΑ Κοινωφελής Επιχείριση Δήμου Μαραθώνος

Προμήθεια εντύπων

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται για την προμήθεια εντύπων (αφισέτες, εισιτήρια, προσκλήσεις, προγράμματα Φεστιβάλ Μαραθώνος κλπ)  μέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, για τις ανάγκες της ΚΕΔΜΑ, με τις ακόλουθες τεχνικές …

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΑΔΑ: Ψ7ΩΡ465ΘΕΕ-7Ψ4) και (ΑΔΑΜ: 20REQ006173899), προτίθεται να προβεί στην συντήρηση των ανελκυστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου …

Ορκωτοί λογιστές

Λογιστική υποστήριξη Σχολικής Επιτροπής

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 15/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ζ3Ξ465ΘΕΕ-ΥΙ6) (ΑΔΑΜ: 20REQ006173942), προτίθεται να αναθέσει τη λογιστική υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής για το έτος 2020, από 01-01-2020 έως και …

αναγόμωση πυροσβεστήρων

Αναγόμωση πυροσβεστήρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 106/14-10-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 646ΩΟΕΠΟ-1ΓΚ) και (ΑΔΑΜ: 19REQ005786520) προτίθεται να προβεί στην αναγόμωση των πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για …

υλικά οικοδομών

Βελτίωση εγκαταστάσεων Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

1. Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ …

αναγόμωση πυροσβεστήρων

Συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 55/19-11-2019 (ΑΔΑ:6ΨΡΣ465ΘΕΕ-ΓΓ2) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020. …

Ασφάλιση οχημάτων

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος  προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την …

Δημοτική αστυνομία

Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 18.156,08 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 1/2019 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας. Η διαδικασία της ανωτέρω προμήθειας συνεχίζεται …

Δήμος Μαραθώνος

Προμήθεια οστεοθηκών

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια οστεοθηκών για τα κοιμητήρια, εκτιμώμενης αξίας 3.968,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 6/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών. Για την κάλυψη της …

υλικά οικοδομών

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινόχρηστους χώρους – εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινόχρηστους χώρους – εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων και συγκεκριμένα της ομάδας Α’, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από …

Ελαστικά οχημάτων

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ελαστικών οχημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ελαστικών οχημάτων,  εκτιμώμενης αξίας 9.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 1/2019 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών Για την …

Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας για το Δήμο Μαραθώνος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Θέσεις εργασίας Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, εκτιμώμενης αξίας 4.683,13 ευρώ, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. Π6/2019 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί: α) η με αριθ. πρωτ. …

Έργα Μαραθώνα - Κατάρτιση Μητρώου αναθέσεων

Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος, σε εκτέλεση της με αριθμό 315/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής, προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα κακοκαιρίας και προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του, καλεί Εργολήπτες (εταιρείες – …

Παραχώρηση περιπτέρων

Επαναδημοπράτηση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στη Νέα Μάκρη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει  επαναληπτική δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική,   που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν της  152/2018απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκμίσθωση  δικαιώματος χρήσης περιπτέρου στην Λ. Μαραθώνος ( έμπροσθεν Αγίου Κωνσταντίνου )   στη …