Παροχή Υπηρεσίας για το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Μαραθώνος»

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Παροχή Υπηρεσίας για το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Μαραθώνος»  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο …

Προμήθεια βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος εκτιμώμενης αξίας 15.672,60 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. Π8/2023 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της …

Προμήθεια σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια[1] με τίτλο «Προμήθεια σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων», προϋπολογισμού 11.259,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως περιγράφονται στη με αριθ. …

Πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο φορέων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος»

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο φορέων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος». Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος» και λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, «Κύρωση του …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων των μελών της επιτροπής ελέγχου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του ν. 4795/2021, στο Δήμο Μαραθώνος Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας υπόψιν: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας …

Προμήθεια ειδών εκδηλώσεων και εορτών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών εκδηλώσεων και εορτών, εκτιμώμενης αξίας 5.406,40 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτή περιγράφεται στην από 25-09-2023 Τεχνική Έκθεση του Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς …

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια1 με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μαραθώνος», προϋπολογισμού 36.828,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη διαδικασία …

Προμήθεια νερών και εδεσμάτων για τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια νερών και εδεσμάτων για τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης …

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια1 με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μαραθώνος», προϋπολογισμού 36.828,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη διαδικασία …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, ΝΠΔΔ Τετράπολις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΗΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών παιδίατρου Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης έργου με παιδίατρο, για την παροχή υπηρεσιών στα …

Πρόσκληση σε πλειοδοτική δημοπρασία

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ Έχοντας υπ’ όψη: Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του ά. 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α). Τις διατάξεις των ά. 3, 4 και 6 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α). Τις διατάξεις …

Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Μαραθώνος» Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει …

Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων Δήμου Μαραθώνος έτους 2023

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων έτους 2023 εκτιμώμενης αξίας 17.502.60 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στη με αριθ. 4/2023 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Ο προσφέρων μπορεί …

Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού στρωμάτων ύπνου της Ε΄ παιδικής κατασκήνωσης

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού στρωμάτων ύπνου της Ε΄ παιδικής κατασκήνωσης, προϋπολογισμού 10.416,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί: …

Προκύρηξη Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου 1ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις 1 Σχόλιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου 1ου Γυμνασίου  Νέας Μάκρης Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνα έχοντας υπόψη: Την με αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008 Την με αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 …

Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών)

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών)» όπως περιγράφεται στη με αριθμό 1/2023 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης …

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 4.828,56 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην 10/2023 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. …

Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Κ. Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Έργο: Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Κ. Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος Χρηματοδότηση : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 1. Ο Δήμος Μαραθώνος …