Ανασυγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ανασυγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδάφιο θ’ του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» (ΦΕΚ 133/Α/2018)
 • Την υπ’ αριθμ. 996/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος και τις αλλαγές που έχουν επέλθει έκτοτε στις θέσεις προϊσταμένων τμημάτων και διευθύνσεων του Δήμου
 • Το με αρ. πρωτ. 493/3-11-2020 έγγραφο του Υ.Σ. υπαλλήλων ΟΤΑ Αν. Αττικής
 • Την τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. πρωτ. 68009/26270/13-09-2016 περί συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίσεως μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ OΤΑ Ανατολικής Αττικής με την αρ. πρωτ. 52041/27-4-2021 όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
 • Την ανάγκη ανασυγκρότησης της ομάδας διοίκησης έργου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012) δεδομένων των ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανασυγκρότηση της ομάδας διοίκησης έργου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος, αποτελούμενης από τους κατωτέρω:

 1. Νικόλαο Ζολοταριώφ, Γενικό Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος, ο οποίος θα προεδρεύει των συνεδριάσεων της ΟΔΕ
 2. Χαλυβδόπουλο Θωμά, Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 3. Λάμπρου Άννα, Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 4. Ηλία Παναγιώτη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών Δήμου Μαραθώνος
 5. Κολοβό Γεώργιο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
 6. Χατζηγαβριήλ Ελευθερία, Προϊσταμένη Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Δήμου Μαραθώνος
 7. Λένα Γεωργία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης ΚΕΠ
 8. Κατσαγώνη Στέφανο, Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 9. Μανάρα Μαρία – Ελένη, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
 10. Μανούση Βασίλειο, Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Μαραθώνος

Η Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα υποστηρίζουν διοικητικά την ΟΔΕ έως το διάστημα ολοκλήρωσης των εργασιών της.

Το έργο της Ο.Δ.Ε. περιλαμβάνει την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος και την υποβολή του στην εκτελεστική επιτροπή, και ολοκληρώνονται με την υποβολή της τροποποίησης του ΟΕΥ στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/62ΑΛΩΛΜ-ΩΓΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/62ΑΛΩΛΜ-ΩΓΨ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *