Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδοχ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος και αντικατάστασή της»

Αριθμός Απόφασης: 454/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν. 4713/2020 (Α’ 147)
 2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α’ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
 3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α’ 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
 4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’ 87), όπως ισχύουν
 5. Την υπ αριθ  41797/28-06-2022 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με την οποία τροποποιείται η υπ αριθ  55472/23-07-2021  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και των Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) τη Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3327/28-06-2022 τ.Β΄)
 6. Την υπ’ αριθ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
 7. Το υπ αριθ  45941/11-07-2022  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδοχ στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»
 8. Τις  ανάγκες  του  Δήμου Μαραθώνος σε  προσωπικό  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
 9. Την υπ αριθ  243/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδοχ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος»
 10. Την υπ αριθ πρωτ  16258/15-07-2022 ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
 11. Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
 12. Την υπ αριθ 17/2022 αποφάσεως περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ
 13. Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων
 14. Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ πρωτ 16258/15-07-2022                           ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
 15. Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους.
 16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19398/19-8-2022 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης
 17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20082/30-8-2022 υπεύθυνη δήλωση της Μ***** Ν***** του Γ*****, επιτυχούσας στους πίνακες κατάταξης μερικής απασχόλησης της υπ αριθ πρωτ 16258/15-07-2022 ανακοίνωσης, περί μη αποδοχής της θέσης
 18. Την υπ’ αριθμ. 428/31-8-2022 απόφαση Δημάρχου περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος
 19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20275/1-9-2022 υπεύθυνη δήλωση της Κ***** Μ***** του Β*****, επιτυχούσας στους πίνακες κατάταξης μερικής απασχόλησης της υπ αριθ πρωτ 16258/15-07-2022 ανακοίνωσης, περί μη αποδοχής της θέσης
 20. Την υπ’ αριθμ. 430/1-9-2022 απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής υπεύθυνης δήλωσης της ως άνω υπαλλήλου περί μη αποδοχής της θέσης
 21. Το από 2-9-2022 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης
 22. Την υπ’ αριθμ. 436/2-9-2022 απόφαση Δημάρχου περί πρόσληψης υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος, σε αντικατάσταση παραιτηθείσας
 23. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20796/6-9-2022 υπεύθυνη δήλωση της Μ***** Ε***** του Λ***** περί μη αποδοχής της θέσης σχολικής καθαρίστριας μερικής απασχόλησης στον Δήμο Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 20796/6-9-2022 υπεύθυνης δήλωσης της Μ***** Ε***** του Λ***** περί μη αποδοχής θέσης ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

Σε αντικατάσταση της παραιτηθήσας, προσλαμβάνεται η Μ***** Σ***** του Δ***** με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής (3ωρης) απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Μαραθώνος για χρονικό διάστημα από 07/09/2022 έως 30/06/2023.

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΨΡ8ΩΛΜ-ΝΒ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΨΡ8ΩΛΜ-ΝΒ6

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •