Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσεως υπαλλήλου ιδαχ λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσεως υπαλλήλου ιδαχ λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας»

Αριθμός Απόφασης      1052/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ΦΕΚ 114/Α/2006)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 197 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

δ) Τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου ιδαχ Κ********* Ρ********* του Μ*********, κλάδου ΥΕ εργατών καθαριότητας με βαθμό Β΄  σύμφωνα με τον οποίο είναι γεννημένος το έτος 1953.

ε) Το υπ αριθ πρωτ 20411/12-11-2020 έγγραφό μας προς τον υπάλληλο σύμφωνα με το οποίο τον ενημερώνουμε ότι λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας του την 31/12/2020 η σχέση εργασίας του με την υπηρεσία θα λυθεί αυτοδίκαια στις 31/12/2020.

στ) Την βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσεως του υπαλλήλου ιδαχ του Δήμου Μαραθώνος Κ********* Ρ********* του Μ*********, κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας με βαθμό Β΄, λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας του.

2. Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για δημοσίευση στην ΕτΚ και κατόπιν θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Μ2ΩΩΛΜ-ΔΛΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Μ2ΩΩΛΜ-ΔΛΦ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •