Διορισμός μόνιμου προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΘΕΙΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ »

Αριθμός Απόφασης: 58/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-06-2007),
 3. Την υπ αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών) – (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2-2-2018,9/-2-2018,10/16-2- 2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
 4. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Φ.Ε.Κ.3147/ Β/2012)
 5. Τα υπ’ αριθμ. 1052 & 1054/Γ’/10-6-2019 ΦΕΚ δημοσίευσης πινάκων διοριστέων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, αντίστοιχα
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 σύμφωνα με τις οποίες για τους διορισμούς προσωπικού των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν απαιτείται απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 όπως ισχύει.
 7. Το υπ αριθ πρωτ 94983/22/12/2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Ανάρτηση πίνακα με τα προσωπικά στοιχεία των διοριστέων/προσληπτέων που διατέθηκαν κατά τη διαδικασία αντικατάστασης/αναπλήρωσης κενωθεισών θέσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ/2018
 8. Η υπ αριθ 1192/25-10-2021 απόφαση του ΑΣΕΠ (Μονομελούς Συνθέσεως)
 9. Η υπ αριθ 1349/13-12-2021 απόφαση του ΑΣΕΠ (Μονομελούς Συνθέσεως)
 10. Το υπ αριθ πρωτ 20575//01/09-12-2021 έγγραφο ΑΣΕΠ με θέμα : Αποστολή απόφασης αναπληρώσεως –προκήρυξης 3Κ/2018 κατηγορία ΥΕ»
 11. Το υπ αριθ πρωτ 20806//01/13-12-2021 έγγραφο ΑΣΕΠ με θέμα : Αποστολή απόφαση αναπληρώσεως-προκήρυξης 3Κ/2018 κατηγορία ΔΕ»
 12. Την υπ αριθ πρωτ. 25616/29-12-2021 πρόσκληση προς τον Β***** Γ***** του Ι***** για υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για διορισμό σε θέση μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Μαραθώνος
 13. Την υπ αριθ πρωτ. 25617/29-12-2021 πρόσκληση προς τον Λ***** Τ***** του Γ***** για υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για διορισμό σε θέση μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Μαραθώνος
 14.  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 11-17 του ν.3584/2007 και ο σχετικός έλεγχος αυτών.
 15. Την υπ αριθ πρωτ  2143/02-02-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των υπό πρόσληψη υπαλλήλων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.
 16. Τις βεβαιώσεις εγγραφής μητρώου μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Διορίζουμε τους κατωτέρω σε κενές οργανικές θέσεις του Δήμου Μαραθώνος βάσει των πινάκων διοριστέων που διατέθηκαν κατά τη διαδικασία αντικατάστασης/αναπλήρωσης κενωθεισών θέσεων της υπ’ αριθ 3Κ/2018 προκήρυξης κατά κατηγορία, κλάδο και εισαγωγικό βαθμό ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔ/ΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Λ*****

Τ*****

Γ*****

       Δ΄

1208764372/10-02-2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔ/ΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Β*****

Γ*****

Ι*****

      Ε΄

 1087415127/10-02-2022

Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/94ΟΡΩΛΜ-ΥΕ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΟΡΩΛΜ-ΥΕ6

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *