Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 31η Συνεδρίαση 29ης Σεπτεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 29/9/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (οριστικοί ανάδοχοι).
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 3. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος πληρωμής για την προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (ομάδες 4 & 6).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινοχρήστους χώρους (προσωρινός ανάδοχος).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού (α’ φάση) της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων έτους 2017.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού (οριστικός ανάδοχος).
 8. Λήψη απόφασης περί άσκησης αγωγής κατά της INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ανώνυμης εταιρείας, για καταβολή στο Δήμο Μαραθώνος των αντίστοιχων ασφαλιζόμενων κεφαλαίων για ολική κλοπή των οχημάτων με αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 96923, ΚΗΙ 3028 και ΚΗΗ 2217, κυριότητας του Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με τη μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και της εταιρείας με αριθ. πρωτ. 23563/5-8-2014 Σύμβαση και τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια.
 9. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 758/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών), με την οποία έγινε δεκτή η από 23-8-2013 αγωγή της Μαρίας Καναβάκη κατά του Δήμου Μαραθώνος.
 10. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 160/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (τακτική διαδικασία) με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή των Βιλελμίνης , χήρας Στ. Πριτσούλη κλπ. κατά του Δήμου Μαραθώνος.

 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •