Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική επιτροπή | 34η συνεδρίαση 26ης Σεπτεμβρίου

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 26/9/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

  1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 2079/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 2ο Μονομελές).
  2. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. α) 2846/2018 και β) 2848/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 19ο Μονομελές).
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του Προσώπων
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής
  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού (Φιλόδημος )
  6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελής επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 586,94€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
  7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελής επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 5.869,41€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
  8. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “ Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα”

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας  Ψηνάκης