Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 39η συνεδρίαση 27ης Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή Σχολιάστε

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 27/12/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ”.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018”
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος»
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση Στοχοθεσίας  (Ο.Π.Δ.) οικ. Έτους 2020 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος»
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ενός ανοικτού φορτηγού πρός χρήση για τις εργασίες αποκομιδής και αποξήλωσης που είναι απαραίτητες στις πληγείσες περιοχές από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της εκπόνησης της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας Υδρογεωτεχνικής Μελέτης και Ειδικής Τεχνικής Μελέτης για την επέκταση του Δημοτικού Κοιμητηρίου από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ.
 2. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής  για την πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 3. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης  και απαλλαγή υπόλογου.
 4. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00€ για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπόλογου.
 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση πάγιων προκαταβολών.
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2020, 2021 και 2022 του Δήμου Μαραθώνος και των Ν.Π. του.
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2020»
 1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης και προσδιορισμού πιστώσεων για την ανάληψη δαπανών τουριστικής προβολής.
 1. Λήψη απόφασης για την  κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών αντικειμένων του Δήμου (  αντικείμενα που προορίζονται για Σκραπ  μετάλλου και σιδήρου – πλαστικών κάδων –μπαταριών –αλουμινίου)
 1. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών  από  χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου
Αντιδήμαρχος


Χρήστος Στάμος

Σχολιάστε