Οικονομική Επιτροπή | 44η συνεδρίαση 22 Δεκεμβρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 44/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 22/12/2021 ημέρα Τέταρτη και ώρα 11:00πμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται

α) στο ότι λόγω προβλημάτων απόκρισης της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ από 20-12-21 και ώρα 10.00 (χωρίς να διευκρινίζεται π.μ. ή μ.μ., αρ. αποφ.Δ11/367253/21-12-21) και επειδή στις 20/12/21 – ημερομηνία λήξης της εγγυητικής συμμετοχής για τον διαγωνισμό “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ” με Α/Α 125699 έληγε ο χρόνος δυνατότητας των προσφερόντων στο Διαγωνισμό για επέκταση ισχύος της προσφοράς τους και της εγγυητικής συμμετοχής (συν/νη επιστολή με αρ. πρωτ. 23962/06-12-21)παρακαλούμε όπως εξετάσει η Ο.Ε. την παράταση της δυνατότητας των προσφερόντων για επέκταση ισχύος της προσφοράς τους και της εγγυητικής συμμετοχής έως τις 23/12/21.

β) στην υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων εντός του οικονομικού έτους.

  1. Λήψη απόφασης για παράταση της δυνατότητας επέκτασης ισχύος προσφοράς και εγγυητικής συμμετοχής για το έργο Διάνοιξη οδών Δημοτικής Κοινότητας Δ.Κ. Νέας Μάκρης.
  2. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 71.417,36€ από πιστώσεις Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2021 για την καταβολή μισθωμάτων έως τον Δεκέμβριο 2021.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •