Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αρ. Απόφασης   962/2019

                                                                                      

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ  ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :

 • Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνα που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αναφορικά με την ασφάλιση των αιρετών,
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 όπως αυτά προκύπτουν από την υπ’ αριθμόν 11247/2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28-12-2012) και την υπ’ αριθμόν 138/Γ5-132/14 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 255/Β/07-02-2014),
 • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ – 3147 Β/27-11-2012),
 • Το γεγονός ότι στο Δήμο Μαραθώνος μπορούν να οριστούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι
 • Την  υπ αριθ εγκύκλιο 82/59633/20-08-2019 ΥΠ ΕΣ Ορισμός Αντιδημάρχων
 • Το υπ αριθ πρωτ 18571/02-09-2019 πρακτικό έγκρισης δημοτικής παράταξης «Νέοι ορίζοντες» για τον ορισμό του κ. Κυπαρίσση Ευαγγέλου ως Αντιδημάρχου
 • Την ανάγκη ορισμού Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 • Τον ορισμό του κ. Κυπαρίσση Ευαγγέλου του Δημητρίου, Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας του Συνδυασμού Γ΄ «Νέοι Ορίζοντες», ως Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Μαραθώνος, χωρίς αντιμισθία, με θητεία από 02/09/2019, για ένα έτος, έως και την 01/09/2020

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Κυπαρίσση Ευάγγελο του Δημητρίου είναι :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

Α.1. Η εποπτεία και ευθύνη  όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται :

 • Στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος

και συγκεκριμένα των τμημάτων:

– Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας εκτός των αρμοδιοτήτων που άπτονται της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων

– Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού.

 • Στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού όπου θα ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν θέματα Πολιτισμού & Αθλητισμού

Επίσης ο ανωτέρω θα ασκεί και αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα :

Β.1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β.2. Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων

Ο κος Κυπαρίσσης Ευάγγελος εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου Μαραθώνος.

Η ανάκληση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις ανατιθέμενες αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Σχολιάστε