Ορισμός διαχειριστή και εκπροσώπου του Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός (τεχνικού) διαχειριστή και εκπροσώπου του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)»

Αριθμός Απόφασης: 393/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
  3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β’/27-11-2012).
  4. Το με αρ. πρωτ. 72874/19.07.2022 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Διεύθυνση Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, με θέμα: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ): ορισμός διαχειριστών του συστήματος».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε (τεχνικό) διαχειριστή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) και εκπρόσωπο με την οποία θα πραγματοποιείται η αναγκαία επικοινωνία και συνεννοήσεις για τα ζητήματα ανάπτυξης του ΟΠΣ-ΑΔΕ στον Δήμο Μαραθώνος, τη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος, Χατζηγαβριήλ Ελευθερία του Κανέλλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2294320972, email: hatzie@marathon.gr).

Οι χρήστες του συστήματος διακρίνονται σε «τεχνικούς διαχειριστές» και «απλούς εξουσιοδοτημένους χρήστες» με ρόλους αντίστοιχους στις αρμοδιότητές τους.

Ο (τεχνικός) διαχειριστής φέρει την ευθύνη να εγγραφεί ο ίδιος στο σύστημα μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στο με αρ. πρωτ. 72874/19.07.2022 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Διεύθυνση Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, με θέμα: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ): ορισμός διαχειριστών του συστήματος».

Οι υποχρεώσεις του (τεχνικού) διαχειριστή μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο σύστημα, είναι η διαχείριση των χρηστών του Δήμου Μαραθώνος, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των ενεργειών του συστήματος.

Αναλυτικότερα, ο (τεχνικός) διαχειριστής φέρει την ευθύνη της εγγραφής νέων χρηστών στο σύστημα, της αλλαγής των παγίων στοιχείων τους όταν απαιτείται, καθώς και της ανάθεσης διαφόρων ρόλων για τον κάθε χρήστη. Οι ρόλοι προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία σχετικά με την αδειοδότηση και την εποπτεία, οι οποίες θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Η διαδικασία εγγραφής του (τεχνικού) διαχειριστή, η διαδικασία καταχώρισης των χρηστών στο σύστημα καθώς και η παροχή υποστήριξης, θα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://opsade.mindev.gov.gr. H εγγραφή διαχειριστών είναι υποχρεωτική.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ0ΚΗΩΛΜ-5Φ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΚΗΩΛΜ-5Φ2

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *