Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρ. Απόφασης 965/2019
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :
  • Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου
  • Τον Οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)
  • Την υπ’ αριθμ. 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 και ανακήρυξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών
  • Την ανάγκη ορισμού εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για θέματα που άπτονται των δράσεων του Δήμου Μαραθώνος για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τον ορισμό του κ. Παπαϊωάννου Δημητρίου του Ιωάννη ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων του Δήμου Μαραθώνος που άπτονται της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Παπαϊωάννου να υπογράφει τα  προβλεπόμενα από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου, έγγραφα που είναι απαραίτητα για την ορθή, σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω δράσεων.

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

 

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •