Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός υπαλλήλου για τη γραμματειακή-διοικητική υποστήριξη

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 546/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

δ) Την υπ αριθ πρωτ 2/62732/0022/2-9-2011 εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών – Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

ε) Την υπ αριθ  4/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος περί διατήρησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα ως αυτοτελούς (ΦΕΚ1765/Β/5-8-2011)

στ) Την ανάγκη ορισμού υπαλλήλου για τη γραμματειακή-διοικητική υποστήριξη του ΝΠ Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα  (ΔΗΘΕΜΑ) καθώς επίσης και για γραμματειακή υποστήριξη στην Πρόεδρο της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (ΚΕΔΜΑ).

ζ) Την υπ αριθ 1121/2018 απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση υπαλλήλου μετά από τη μετάταξή του σε ανώτερη κατηγορία»

η) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του Καραγιώργου Δημήτρη του Χρήστου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

θ) Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

  1. Ορίζει τον Καραγιώργο Δημήτρη του Χρήστου, μόνιμο υπάλληλο Δήμου Μαραθώνος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α, υπεύθυνο για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΝΠΔΔ Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα καθώς επίσης και για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στην Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (ΚΕΔΜΑ).
  2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια
    (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε