Πίνακας ανακεφαλαίωσης προϋπολογισμού 2021 ΝΠΔΔ Τετράπολις Δήμου Μαραθώνος

websupport Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ Τετράπολις

Θέμα : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος  σας διαβιβάζει τον πίνακα ανακεφαλαίωσης του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021. Ο Προϋπολογισμός επικυρώθηκε με την υπ’αριθμ 29964/12-03-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Παρακαλούμε για την ανάρτησή του πίνακα ανακεφαλαίωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η ανακεφαλαίωση έχει ως κάτωθι:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

0

Τακτικά

647.000,00€

6

Έξοδα χρήσης

1.270.950,00€

1

Έκτακτα

420.000,00€

7

Επενδύσεις

      4.500,00€

2

Έσοδα Π.Ο.Ε.

          0,00€

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις

     455.200,00€

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.

          0,00€

9

Αποθεματικό

8.355,64€

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου &Τρίτων

457.700,00€

 

 

 

5

Χρηματικό υπόλοιπο

214.305,64

 

 

 

 

Σύνολο

1.739.005,64€

 

Σύνολο

1.739.005,64€

Για το ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Αν. Προϊσταμένη

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •