Παράταση συμβάσεων ιδοχ προσωπικού Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Παράταση συμβάσεων ιδοχ προσωπικού Δήμου Μαραθώνος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω COVID-19 μέχρι 31.03.2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  176 του ν.4876/2021»

Αριθμός Απόφασης: 522/2021

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54Α)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)

ε) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256Α΄) όπου αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ  )

ζ) Την υπ αριθ πρωτ 91546/24-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

η) Την υπ αριθ  41/2021  απόφαση οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδοχ διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω covid-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020.

θ) Την υπ αριθ πρωτ 2526/15-02-2021 ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών

ι) Την υπ αριθ 1025/2019 απόφαση περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

ια) Τις κατατεθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιβ) Τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ 2526/15-02-2021 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ιγ) Το υπ αριθ πρωτ  3273/23-02-2021  πρακτικό επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

ιδ) Την υπ αριθ 49/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19»

ιε) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170 Α΄)  «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19»

ιστ) Το υπ αριθ πρωτ 69564/24-09-2021 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.4831/2021 9170 Α΄) με θέμα : Οργανισμός του Ν.Σ.Κ. και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις»

ιζ) Την υπ αριθ 331/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19 μέχρι 31/12/2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4831/2021(ΦΕΚ 170/2021 Α΄)»

ιη) Την υπ αριθ 347/2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής με θέμα : «Παράταση ισχύος των συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συνήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4745/2020 (Α΄214) για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μέχρι 31/12/2021»

ιθ) Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251 Α΄)

κ) Την υπ αριθ 456/2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Παράταση συμβάσεων ιδοχ προσωπικού ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω COVID-19 μέχρι 31.03.2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  176 του ν.4876/2021»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την παράταση των συμβάσεων ιδοχ προσωπικού  που συνήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν.4745/2020 (Α΄214) παρατείνονται από τη λήξη τους  μέχρι και τις 31/03/2022 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω covid-19, ως κατωτέρω:

Ένας (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών από 01/01/2022 μέχρι 31/03/2022

 1. Π******* Μ******* του Γ*******

Ένας (1) ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού  από 01/01/2022 μέχρι 31/03/2022

 1. Σ******* Μ******* του Κ******

Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων από  01/01/2022 μέχρι 31/03/2022

    1.Σ******* Π******* του Κ*******     

    2.Δ******* Α******* του Κ*******

Δύο (2) ΔΕ Υδραυλικών από  01/01/2022 μέχρι 31/03/2022

 1. Μ******* Ι******* του Ε*******
 2. Μ******* Θ******* του Ε*******

Δύο (2) ΔΕ Οδηγοί  από 01/01/2022 μέχρι 31/03/2022

1.Σ******* Α******* του Ν*******

2.Α******* Ν******* του Γ*******

Πέντε (5) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας-συνοδοί απορριμματοφόρου από 01/01/2022 μέχρι 31/03/2022

1.Ρ******* Γ******* του Φ*******

2.Κ******* Α******* του Α*******

3.Γ******* Π******* του Β*******

4.Χ******* Κ******* του Γ*******

5.Τ******* Χ******* του Γ*******

Ένας (1) ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων από 01/01/2022 μέχρι 31/03/2022

1.Θ******* Δ******* του Β*******

Δύο (2) ΥΕ Εργατών ταφής-εκταφής νεκρών από 01/01/2022 μέχρι 31/03/2022

 1. Λ******* Σ******* του Δ*******

2.Χ******* Κ******* του Β*******

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΣΜ5ΩΛΜ-ΠΑΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΣΜ5ΩΛΜ-ΠΑΦ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *