Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 €.

1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Δήμος Μαραθώνος, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104, (α΄ όροφος), Τ.Κ. 190 05, Ν. Μάκρη, Τηλ. 2294320573, 2294320585, 2294320540, email: promithies@marathon.gr, Ιστοσελίδα: www.marathon.gr.

2) Κωδικοί CPV: 66514110-0 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων».

3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.marathon.gr.

4) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

6) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 64233/08.06.2021 (Β’ 2453/2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως εξής:

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06/02/2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 10/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 154335

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

7) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

8) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

9) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022.

10) Διάρκεια Σύμβασης: Ένα έτος, με ημερομηνία έναρξης την 28/02/2022 και λήξης την 28/02/2023.

11) Εγγυήσεις: Δεν απαιτούνται εγγυητικές επιστολές για την παρούσα.

12) Ειδικοί όροι: Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη.

13) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), καθώς και στο portal του Δήμου www.marathon.gr, ενώ η παρούσα περίληψη στις εφημερίδες, το διαύγεια και τον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

Παροχή Διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό Παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος.

Κατόπιν του με αριθμό πρωτοκόλλου 1729/31-01-2022 ερωτήματός σας, που υποβλήθηκε, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με συστημικό αύξοντα αριθμό 154335 για την «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος», διευκρινίζεται ότι στο στόλο του δήμου δεν υπάρχουν οχήματα άνω των 26 τόνων.

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •