Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-επισκευής ξύλινων κατασκευών

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την  συντήρηση και επισκευή των ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 13.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην 30/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω υπηρεσιών έχουν εκδοθεί:

α) οι με αριθ. 217 (ΑΔΑ: 6ΜΗΛΩΛΜ-ΧΥΞ) & 248 (ΑΔΑ: Ψ7ΥΝΩΛΜ-Μ5Θ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α.α. 217 & 248.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την Τρίτη 30/07/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης.

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
  2. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
  4. Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 30/2019 Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ότι θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή απρόοπτων περιστατικών και ατυχημάτων, για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ότι έχει την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση, τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και το προσωπικό για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. Δηλώνεται επίσης η ταχυδρομική διεύθυνση του χώρου φύλαξης του υπο συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού.
  6. Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού του συμμετέχοντος τον οποίο θα διαθέσει για τις υπό ανάθεση εργασίες
  7. Κατάσταση προσωπικού που θα διαθέσει για τις υπό ανάθεση εργασίες (Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών προσκομίζεται η άδεια εργασίας αυτών)
  8. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 11:30 π.μ.. Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος

 

 

Ιωάννης Ζαγάρης