Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 537/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)»
 7. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων.
 8. Την με αριθμό 01/2022 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.
 9. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010697035 2022-06-06.
 10. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 14554/30-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ08ΔΩΛΜ-ΚΨΔ, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 392 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ011529707 2022-11-02.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη διενέργεια διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων, εκτιμώμενης αξίας 1.388,80€ (χίλια τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι καθαρή αξία 1.120,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 268,80€, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων, όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 01/2022 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΦΜ 0940029552), με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Αλ. Πάντου 19-23, Τ.Κ.: 17671, Πόλη: Καλλιθέα και τηλ.: 2119997000, για υποβολή προσφοράς η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για τις εν λόγω υπηρεσίες θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Γκιργκινούδης Δήμος, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς εντός τριών ημερών από την παραλαβή της.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (537/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤΚ8ΩΛΜ-3ΗΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΚ8ΩΛΜ-3ΗΡ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •