Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης την Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: “ Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 642/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μαραθώνος».
 6. Την 43/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011724733 2022-12-02.
 8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 28606/6-12-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ 69ΟΟΩΛΜ-2Φ3, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 02-12-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 557 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ011874200 2022-12-21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μαραθώνος 8.026,55€ (οκτώ χιλιάδες είκοσι έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά) πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μαραθώνος», όπως αυτές περιγράφονται στην 43/2022 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την επιχείρηση: α) ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΦΜ 999338109) β) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΦΜ 998511379), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η Αφένδρα Φωτεινή, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών εντός τριών ημερών από την παραλαβή τους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (642/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/97Ψ5ΩΛΜ-ΥΡΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/97Ψ5ΩΛΜ-ΥΡΑ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •