Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας Λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας Λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού) του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 613/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. Πρωτ 23090/24-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 6ΖΩ6ΩΛΜ-ΒΣΘ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 376 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[2]
 5. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6ΚΨ6ΩΛΜ-ΥΨΑ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος με αριθμ. της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 531 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 22PROC011766023.
 7. Την αριθμ. 603/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 8. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού)  στην Δ. ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΙΚΕ,  έναντι του ποσού των 3.864,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 13%, σύνολο προσφοράς 4.366,32 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας  «Προμήθεια Λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού) του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 17/2022 μελέτης της Δ/νσης καθαριότητας,ανακύκλωσης, περιβάλλοντος, πρασίνου στην Δ. ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΙΚΕ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Προφ. Δανιήλ  10, Τ.Κ.:17778, Πόλη: Ταύρος, τηλ.: 2103458509, ΑΦΜ: 800435335 και Δ.Ο.Υ Α’ ΑΘΗΝΩΝ έναντι του ποσού των 3.864,00  ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 13%,  502,32  ήτοι  συνολικού ποσού 4.366,32 €.

 1. B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6699.02 με τίτλο «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 3 μηνών από την ειδική πρόσκληση για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[3] της Υπηρεσίας Καθαριότητας,ανακύκλωσης, περιβάλλοντος, πρασίνου να παραλάβει τα προς προμήθεια αγαθά[4]

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 613/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

[3] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[4] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΡΟΛΩΛΜ-ΟΙ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΟΛΩΛΜ-ΟΙ6

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *