Περί έγκρισης διενέργειας της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης, υποβολής και παρακολούθησης φακέλου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης, υποβολής και παρακολούθησης του φακέλου της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες, για την δημιουργική απασχόληση παιδιών 5-12 ετών, στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης      283/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει,
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες, για την δημιουργική απασχόληση παιδιών 5-12 ετών, στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»,
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009090679 2021-08-19,
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΩΙΩ6ΩΛΜ-ΨΥ9, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και έχει καταχωρηθεί με α/α 282 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 21REQ009113576 2021-08-25.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση της διενέργειας της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες, για την δημιουργική απασχόληση παιδιών 5-12 ετών, στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»  προϋπολογιζόμενης  αξίας 20.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμ. πρωτ. 15421/12-08-2021 μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού με τίτλο «Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες, για την δημιουργική απασχόληση παιδιών 5-12 ετών στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία Ε. ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με διακριτικό τίτλο “D & E CONSULTING” και  με Α.Φ.Μ. 800671608, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από τον προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Κατσαγώνη Στέφανο, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς  εντός τριών ημερών από την παραλαβή της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (283/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΣΘ0ΩΛΜ-ΚΤΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΘ0ΩΛΜ-ΚΤΑ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *