Περί ανάθεσης της παροχής ιατρικών υπηρεσιών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής ιατρικών υπηρεσιών για έλεγχο των εργαζομένων του Δήμου Μαραθώνος για τον COVID-19 με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός ,απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας  και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 4. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 5. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 7. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 8. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 9. Την με αριθ. 960/2019  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 10. Την ανάγκη του Δήμου Μαραθώνος για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών για έλεγχο των εργαζομένων του Δήμου Μαραθώνος για τον COVID-19, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
 11. Την από 15-04-2021 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 12. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008529005/2021-04-26.
 13. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 7558/23-04-2021 (ΑΔΑ: 648ΙΩΛΜ-Υ2Γ) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 209 βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008542080/ 2021-04-28.
 14. Το από 05/04/2021 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας κρίσεων λόγω έξαρσης του Covid-19 .
 15. Την με αριθ. πρωτ. 7571/27-04-2021 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος για τα πραγματοποιθέντα Covid-19 test.
 16. Την με αριθ. πρωτ. 7649/28-04-2021 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη στην εταιρεία «Βασίλειος Λουίζος και Σία Ο.Ε. Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Όμιλος Νέας Μάκρης».
 17. Την με αριθ. πρωτ. 7650/28-04-2021 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη στην εταιρεία «MEDICAL Νέας Μάκρης, Ιδιωτικά πολυιατρεία».
 18. Την με αριθ. πρωτ. 7663/28-04-2021 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη στην εταιρεία «Ιερώνυμος Βοσκάκης και Σία Ο.Ε. ΙΑΣΙΣ –  Ιδιωτικά Πολυιατρεία  Μαραθώνα».
 19. Τις προσφορές των ανωτέρω που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του δήμου στις 06/05/2021 και έλαβε αριθμό 7920, 05/05/2021 και έλαβε αριθμό 7849  και    05/05/2021 και έλαβε αριθμό  7775 αντίστοιχα.
 20. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών για έλεγχο των εργαζομένων του Δήμου Μαραθώνος για τον COVID-19 με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, προϋπολογισμού 8.556,00 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της από 15-04-2021 Τεχνικής Περιγραφής του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στις εταιρίες α) «Βασίλειος Λουίζος και Σία Ο.Ε. Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Όμιλος Νέας Μάκρης», οδός Αγ. Παρασκευής 2, Νέα Μάκρη, Τ.Κ. 19005, Α.Φ.Μ. 800493989, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, έναντι του ποσού των 6.860,00 € (ολογράφως: έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ) , β) «Medical Νέας Μάκρης Ιδιωτικά Πολυιατρεία» ,οδός Δαμιανού 2, Νέα Μάκρη, Τ.Κ. 19005, Α.Φ.Μ. 998279200., ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών , έναντι του ποσού των 992,00 € (ολογράφως: εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ) και γ) « Ιερώνυμος Βοσκάκης και Σία Ο.Ε. ΙΑΣΙΣ –  Ιδιωτικά Πολυιατρεία  Μαραθώνα», οδός Λ. Μαραθώνος 134, Μαραθώνας, Τ. Κ. 19007, Α.Φ.Μ. 801114598, ΔΟΥ Παλλήνης, έναντι του ποσού των 704,00 € (ολογράφως: επτακόσια τέσσερα  ευρώ)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (110/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΗΣΤΩΛΜ-ΕΣΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΣΤΩΛΜ-ΕΣΒ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *