Περί ανάθεσης της προμήθειας κρυστάλλου ασφαλείας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας κρυστάλλου ασφαλείας»

Αριθμός Απόφασης: 227/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κρυστάλλου ασφαλείας».
 6. Την από 23-11-2022 Τεχνική Περιγραφή του Γραφείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011653058 2022-11-23.
 8. Τη με αριθ. πρωτ. 7186/30-03-2023 (ΑΔΑ 935ΘΩΛΜ-ΨΙΥ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 310, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 23REQ012458672 2023-04-06.
 9. Τις με αριθμ. 598/2022, 604/2022 και 224/2023  Αποφάσεις του Δημάρχου.
 10. Τη με αριθμ. 9090/27-04-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία εστάλη στον ΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΗ.
 11. Την προσφορά του οικονομικού φορέα ΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΗ με Α.Φ.Μ. 106123200, που κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 03-05-2023, στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό 9617.
 12. Το από 11-05-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας κρυστάλλου ασφαλείας στον οικονομικό φορέα ΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΗ.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της προμήθειας κρυστάλλου ασφαλείας σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 9090/27-04-2023 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της από 23-11-2022 Τεχνικής Περιγραφής της υπηρεσίας, στον οικονομικό φορέα ΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΗ με Α.Φ.Μ. 106123200, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 17, Νέα Μάκρη Τ.Κ. 19005, έναντι συνολικού ποσού 2.232,00€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. (δηλ. καθαρή αξία 1.800,00€ + Φ.Π.Α. 432,00€ = συνολική αξία 2.232,00€), ποσό που είναι εντός του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2023 θα βαρύνει τον Κ.Α.: 10.6261.19.

Γ. Ορίζεται ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος, Κατσαγώνης Στέφανος, να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (227/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΕΤΣΩΛΜ-ΨΗΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΕΤΣΩΛΜ-ΨΗΥ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *