Περί ανάθεσης της σύμβασης για την Προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για την Προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών αποστολής λογαριασμών ύδρευσης και διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας»

Αριθμός Απόφασης: 571/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 10, 107 έως 110 και 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας από τις υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Την από 10-11-2023 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013746353 2023-11-10.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 25072/01-11-2023 (ΑΔΑ 6Κ8ΣΩΛΜ-ΚΑΓ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 492 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 10. Τα εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013746429 2023-11-10.
 11. Τη με αριθμό 563/2023 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ ΨΚ45ΩΛΜ-Θ26) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την απευθείας ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ (ΣΑ ΕΣΗΔΗΣ 262163) και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε..
 12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 26117/10-11-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013746937 2023-11-10.
 13. Την προσφορά που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. μέσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αύξων αριθμό υποβολής 380045, την οποία υπέβαλλε και σε πρωτότυπη έντυπη μορφή στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώνος (Α.Π. Δήμου Μαραθώνος: 26509/16-11-2023).
 14. Το από 17-11-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των υπηρεσιών στον οικονομικό φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., έναντι του ποσού των 22.790,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 5.469,60€, σύνολο προσφοράς 28.259,60€ (με ΦΠΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την Προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας από τις υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 10-11-2023 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., με ΑΦΜ 094026421, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και με στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Οδός: Απελλού, Αριθμός: 1, Τ.Κ.: 10188, Πόλη: Αθήνα, τηλ.: 2103353608,  έναντι του ποσού των 22.790,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%  5.469,60 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 28.259,60 ευρώ (είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.: 00.6221.01 για τα οικονομικά έτη 2023-2024.

Γ. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, κο Χαλυβδόπουλο Θωμά.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παραλαβή των υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (571/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΛ7ΖΩΛΜ-ΕΡ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛ7ΖΩΛΜ-ΕΡ1

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *