Πρακτικό Συνεδρίασης 2/2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 2/2021
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου δια περιφοράς (σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 643/69472/24-9-2021 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών) μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

3

Μπατζές Νικηφόρος

Τακτικό μέλος

 

4

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

5

Παπαϊωάννου Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

7

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

8

Τσακιργιάννης Βασίλειος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

Κατόπιν των ανωτέρω, άρχισε η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος.

Θέμα 1ο: Περί λήψης απόφασης για την έγκριση σχεδίου τεχνικού προγράμματος Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2022.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 266 του Ν. 3852/2010, και έχοντας υπ’ όψιν τη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, θα πρέπει η Εκτελεστική Επιτροπή να προχωρήσει σε κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα θα διαβιβασθεί εν συνεχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Στη συνέχεια, υπέβαλε σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος, προς έγκριση, και κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθημερινότητας, κ. Χρήστος Στάμος εισηγήθηκε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 δύο ακόμη έργα, ήτοι αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή Σεφέρια της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα, και μία μικρής κλίμακας πεζογέφυρα στον Συνοικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα. Κατά τα λοιπά, συμφώνησε με το υπό ψήφιση σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

προβαίνει στην κατάρτιση του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης, και το οποίο διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2021.

Ο Πρόεδρος                        

Στέργιος Τσίρκας    

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •