προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2020, 2021 και 2022

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ακολουθούν διευκρινίσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2020, 2021 και 2022 (με συστημικό αριθμό 84042). O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 1.686.031,68 ευρώ με το Φ.Π.Α., μη συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος 4 (Ομάδα Α) – Πετρέλαιο θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο αφαιρείται από τον παρόντα διαγωνισμό προκειμένου να διενεργηθεί κατά παρέκκλιση με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄147).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 17.02.2020 και ώρα 23:59, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 21.02.2020 και ώρα 10:30 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής, μόνο για τα τμήματα 1, 2, 3 και 5 του διαγωνισμού, είναι 13.597,03 Ευρώ. Για τα ποσά των εγγυήσεων ανά ομάδα (τμήμα) γίνεται αναφορά στη διακήρυξη. Οι προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στην σχετική μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η χρηματοδότηση είναι από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα είδη της Ε΄ Κατασκήνωσης καθώς και από ίδιους πόρους για τα είδη του Δήμου Μαραθώνος και των λοιπών Νομικών Προσώπων του. Η πληρωμή θα γίνει στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (ειδών). Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 16.01.2020.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2294320585, fax: 22943 20535, αρμόδιος υπάλληλος κα Σοφία Βασταρδή στο τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση Λεωφόρος Μαραθώνος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα Μάκρη.

Μαραθώνας  17.01.2020

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής

Διαχείρισης & Διαφάνειας

Νικόλαος Ευαγγελόπουλος

Διευκρινίσεις :

Διευκρινίζεται ότι στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με συστημικό αύξοντα αριθμό 84042,1, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2020, 2021 και 2022,

 α) δεν απαιτείται ο οικονομικός φορέας να διαθέτει περισσότερα του ενός πρατήρια είτε εντός των ορίων του Δήμου είτε σε όμορους Δήμους

β) ότι ο κάθε οικονομικός φορέας ορίζει ο ίδιος τον τρόπο συνεργασίας με άλλους οικονομικούς φορείς.

Μαραθώνας  11.02.2020

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας

Νικόλαος Ευαγγελόπουλος

Διευκρινίσεις :

Διευκρινίζεται ότι στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με συστημικό αύξοντα αριθμό 84042,1, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2020, 2021 και 2022, τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001:2008: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ή ισοδύναμο) και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001: Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή ισοδύναμο), που αναφέρονται στην παρ. 2.2.7 της με αριθ. πρωτ. 1038/20.01.2020 διακήρυξης, θα πρέπει να τηρούνται από τις εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα.

Οι οικονομικοί φορείς, που εμπορεύονται τα προϊόντα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να προσκομίζουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά των εταιρειών παραγωγής.

Μαραθώνας  04.02.2020

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας
Νικόλαος Ευαγγελόπουλος

Διευκρινίσεις :

Σας ενημερώνουμε ότι ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με συστημικό αριθμό 84042 που έχει αναρτηθείστην ηλεκτρονικήπλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2020, 2021 και 2022 τροποποιείται λόγω εκ παραδρομής λάθους στα πεδία των τεχνικών προδιαγραφών και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τον αναζητήσουν με συστημικό αριθμό 84042,1.

Μαραθώνας  21.01.2020

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Ευαγγελόπουλος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •