Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) όπως  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/2018 τ.Α) «Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ΟΤΑ που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών» όπου αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  (ΦΕΚ 143 Α)

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)

ζ)Την υπ’ αριθμ  186/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μαραθώνος περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τετράμηνης διάρκειας) για την  κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

η)Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α) «Υποχρεωτικός Ελεγχος Νομιμότητας-Αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν.3852/2010»

ι)Τον ΟΕΥ τoυ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

ια) Την υπ αριθ πρωτ 9782/31-05-2021 ανακοίνωση για Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδοχ χρονικής διάρκειας τεσσάρων  μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.

ιβ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιγ) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων

ιδ) Το υπ αριθ πρωτ  10456/09-06-2021 Πρακτικό Κατάταξης υποψηφίων

                             Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη των κάτωθι τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας:

ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ από 10/06/2021 έως 09/10/2021

  1. ΖΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θέμη
  2. ΡΟΥΣΗ ΑΝΝΑ του Δημητρίου

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ από 10/06/2021 έως 09/10/2021

  1. ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Δημητρίου
  2. ΜΠΑΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χαραλάμπους

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΗΡ4ΩΛΜ-2ΚΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΡ4ΩΛΜ-2ΚΨ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *