Συντήρηση και εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων & υδατοδεξαμενών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος  προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την συντήρηση και εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 49.000,00€, όπως αυτή προκύπτει από τα ποσοστά έκπτωσης και τον αριθμητικό τύπο που περιγράφεται στη σχετική μελέτη. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα & χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η κατάθεση των προσφορών στο γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει από τη δημοσίευση της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους είναι η 24/04/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ως άνω ημερομηνία. Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή διαγωνισμού μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή, την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο τρόπους:

(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται στην συνέχεια στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλλου). Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 23/04/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δημοτικό Κατάστημα, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της εκπνοής της προθεσμίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη συνέχεια κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ. μέχρι το πέρας της διαδικασίας.

Προσφορές που κατατέθηκαν με τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές θα υποβληθούν με συμπλήρωση του έντυπου της υπηρεσίας (Τιμολόγιο Προσφοράς) στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου http://www.marathon.gr ή από το Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή από τον πίνακα ανακοινώσεων ή από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣΔιευκρίνιση κύκλου εργασιών 

Στον συνοπτικό διαγωνισμό για την συντήρηση και εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών του Δήμου Μαραθώνος σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 (σελ. 14) της με αριθμό πρωτοκόλλου 5673/4-4-2018 σχετικής διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ποσού αντίστοιχου με τη σύμβαση για το τελευταίο τουλάχιστον έτος. Στην υποπαράγραφο Β.3. (σελ. 18) της παραγράφου 2.2.9.2  αναφέρεται εκ παραδρομής ότι στο αποδεικτικό μέσο για το ετήσιο ύψος του κύκλου εργασιών θα φαίνεται ότι ο αυτός (ετήσιος κύκλος εργασιών) είναι τουλάχιστον ίσος με το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για την οποία συμμετέχει.

Διευκρινίζεται ότι πρόθεση της υπηρεσίας μας είναι ο ετήσιος κύκλος εργασιών να είναι ποσού αντίστοιχου με τη σύμβαση και όχι διπλάσιος.

Παρακαλούμε τους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη την παρούσα διευκρίνηση.

17/04/2018

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

Σχολιάστε