Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τροποποίηση απόφασης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Αριθμός Απόφασης: 538/2019                

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της υπ αριθ 804/2018 αποφάσεως με θέμα «Σύσταση επιτροπής  για τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης στους πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης/07/2018 στην περιοχή του Δήμου μας» 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»

δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β’)

ε) Την υπ αριθ Π2/οικ.2673/11-09-2001 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Πρόνοιας

στ)Tις υπ αριθ πρωτ 146513/24-07-2018 & 388/24-01-2019 αποφάσεις της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αντίστοιχα περί της κήρυξης του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι την 24η/07/2019

ζ)Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου με Θέμα: «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138/26-07-2018)

η) Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

θ) Την υπ αριθ 804/2018 απόφαση με θέμα «Σύσταση επιτροπής  για τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης στους πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης/07/2018 στην περιοχή του Δήμου μας» και την ανάγκη τροποποίησής της λόγω εκλογής νέου Δημάρχου και ορισμού νέων Αντιδημάρχων  στο Δήμο μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  1. Την τροποποίηση της υπ αριθ 804/2018 αποφάσεως με θέμα «Σύσταση επιτροπής για τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης στους πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης/07/2018 στην περιοχή του Δήμου μας» ως κατωτέρω:

α. Λαμπαρού Δήμητρα, Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης& Διαφάνειας Δήμου Μαραθώνος  με αναπληρωτή τον κ. Μπαιρακτάρη Στέφανο Αντιδήμαρχο  Επιχειρηματικότητας Δήμου Μαραθώνος

β. Κολοβός Γεώργιος, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Μαραθώνος με αναπληρωτή τον Κανέλλο Αναστάσιο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Ηλεκτρομ/κών Εργων & Σηματοδότησης, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

γ. Κατσαγώνης Στέφανος, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μαραθώνος με αναπληρώτρια τη μόνιμη υπάλληλο Τσαπόγα Σοφία ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄

  1. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε