Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης beach volley/

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος αποφασίζει:

Την χορήγηση άδειας λειτουργίας στην ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ομάδας Α2, όπως
ορίζεται στον Ν.4479/2017, άρθρο 4 , ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε. για
προπονήσεις και διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων στο άθλημα του BEACH VOLLEY, με
χωρητικότητα διακοσίων (200) καθήμενων ατόμων και διακοσίων (200) ορθίων. Η άδεια ισχύει
για ΠΕΝΤΕ (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.
H “AΦΟΙ ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε.» υποχρεούται:
• να ορίσει και εφαρμόσει συγκεκριμένο πρόγραμμα καθαριότητας χώρων υγιεινής και
αποδυτηρίων του οποίου θα ελέγχεται η απόδοση και θα επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις,
σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΦΕΚ 3568/Β/2017 όπως ισχύει

• να φροντίσει για την ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού και των υλικών για την παροχή
πρώτων βοηθειών, την άμεση πρόσβαση σε αυτά, την φύλαξη και τον περιοδικό έλεγχο όσον
αφορά στην αντικατάσταση ληγμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων και χρησιμοποιούμενων
υλικών με νέα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΦΕΚ 3568/Β/2017 όπως ισχύει
• να φροντίσει για την εκπαίδευση προσωπικού σχετικά με τη σωστή χρήση του
ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και τη χορήγηση πρώτων βοηθειών. Η παρουσία τουλάχιστον
εκπαιδευμένου προσωπικού για χορήγηση πρώτων βοηθειών κατά την λειτουργία της
εγκατάστασης είναι υποχρεωτική και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) των
Διαχειριστών και Νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε.» όπου θα
αναφέρονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, εκπαίδευση κ.λ.π.) του εκπαιδευμένου προσωπικού.
Κατά την διάρκεια των αγώνων είναι απαραίτητη η παρουσία ασθενοφόρου.
• να εφαρμόζει και να τηρεί όλους τους κανόνες περί πυροπροστασίας που απαιτούνται από την
ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 16 του ΦΕΚ 3568/Β/2017
(βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας,
εκπαίδευση προσωπικού κ.λ.π.)
• κατά την διάρκεια αθλητικών συναντήσεων απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΦΕΚ
3568/Β/2017 η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης όπως ορίζεται από τις ισχύουσες
διατάξεις
• με μέριμνα του κατά νόμου υπεύθυνου της εγκατάστασης θα πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι
για βλάβες στους χώρους και στα γήπεδα της Αθλητικής Εγκατάστασης και αποκατάστασή τους
• ένα μήνα πριν τη λήξη κάθε έτους της άδειας λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, να
υποβάλει Υ.Δ. ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στην
συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην αθλητική εγκατάσταση.
Η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν.
4479/17. Η άδεια λειτουργίας δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης τυχόν
αδειών ή εγκρίσεων από άλλους φορείς που τυχόν απαιτούνται ή θα απαιτηθούν και μπορεί να
ανακληθεί οποτεδήποτε και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε