Άσκηση έφεσης κατά της με αριθ. 15417/2023 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Άσκηση έφεσης κατά της με αριθ. 15417/2023 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 19ο Τριμελές) και διορισμός εξειδικευμένου δικηγόρου»

Αριθμός Απόφασης: 44/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’.

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ του Ν. 3852/2010, ως ισχύει.

β) Τη με αριθμό 15417/2023  οριστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 19ο Τριμελές) η οποία επιδόθηκε στον Δήμο Μαραθώνος στις 14-11-2023 και με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η με αριθ. εισαγ. ΑΓ1763/19-2-2019 αγωγή των Στ. Κ. και Κων.- Αλ. Κ. κατά του Ελληνικού Δημοσίου, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνος και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση των εναγομένων  να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στους ενάγοντες το συνολικό ποσό (όπως αναλυτικά επιμερίζεται στην απόφαση για τον κάθε ενάγοντα) των 140.000,00€ – ενώ με την αγωγή ζητείτο η καταβολή συνολικού ποσού 420.000,00€ – , νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής.

γ) Την από 10-01-2024 Προσφορά Συνεργασίας της δικηγορικής εταιρείας «ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ – ΧΑΣΑΠΟΔΗΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», η οποία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα του δημοσίου δικαίου και έχει ήδη αναλάβει δυνάμει αποφάσεων Ο.Ε., τις αγωγές που αφορούν στη φονική πυρκαγιά της 23-7-2018, αλλά και την άσκηση εφέσεων κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί παρόμοιων αγωγών, με την οποία προτείνει την ανάληψη της νομικής εκπροσώπησης του Δήμου για την άσκηση της απαιτούμενης έφεσης κατά της παραπάνω απόφασης και την περαιτέρω νομική υποστήριξή του δια της υποβολής αποδεικτικών εγγράφων, υπομνημάτων, παραστάσεως και εν γένει διενέργειας οποιασδήποτε ενέργειας απαιτηθεί για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου στο πλαίσιο άσκησης της ανωτέρω έφεσης. Η προτεινόμενη αμοιβή έχει ήδη εγκριθεί για παρόμοιες υποθέσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο κατ’ αρθ. 281 Ν.3463/2006.

δ) Την Δ.Υ./11-01-2024 γνωμοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου, Γ. Κωτούλια, με την οποία εισηγείται την άσκηση έφεσης κατά της ως άνω με αριθ. 15417/2023 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 19ο Τριμελές) και την ανάθεση του εν γένει δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης στην ως άνω δικηγορική εταιρεία η οποία την είχε χειριστεί και στον πρώτο βαθμό.

ε) Το γεγονός ότι η Δημοτική Επιτροπή αδυνατεί να συγκληθεί εγκαίρως επιβάλλοντας τη λήψη άμεσης απόφασης από το Δήμαρχο για την εμπρόθεσμη άσκηση της έφεσης,  την ανάγκη διασφάλισης των συμφερόντων του Δήμου και την αποτροπή ζημίας του.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1 α) Την άσκηση έφεσης ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της με αριθ. 15417/2023 οριστικής απόφασης του 19ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας επί της με αριθ. εισαγ. ΑΓ1763/2019 αγωγής των Στ. Κ. και Κων.- Αλ. Κ. και  β) την ανάθεση του δικαστικού χειρισμού της παραπάνω υπόθεσης (άσκηση και νομική υποστήριξη έφεσης κατά απόφασης επί αγωγής πυροπλήκτων), μείζονος σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ- ΧΑΣΑΠΟΔΗΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας αριθ. 39 με ΑΜ/ΔΣΑ 80295 και ΑΦΜ 997866562 και διορίζει τους εταίρους δικηγόρους 1. Απόστολο Νταντάμη του Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΔΣΑ 22322) και 2. Ναταλία Χασαποδήμου του Γεωργίου (ΑΜ/ΔΣΑ 19692), αυτής, ως πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου Μαραθώνος με την εντολή όπως από κοινού ή χωριστά, συντάξουν και καταθέσουν την έφεση κατά της παραπάνω δικαστικής απόφασης, παραστούν και τον εκπροσωπήσουν κατά τη συζήτηση της έφεσης αυτής (οποτεδήποτε οριστεί), ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου, υποβάλλοντας σχετικά έγγραφα, υπόμνημα και ότι εν γένει χρειαστεί για την περαίωση της εντολής.

2 Η απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην Δημοτική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της κατ’ αρθ. 58 παρ. 2 σε συνδ. με το αρθ. 74Α Ν. 3852/2010 ως ισχύει.

3. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (44/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Θ6ΜΩΛΜ-ΝΤΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Θ6ΜΩΛΜ-ΝΤΞ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *