Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της με αριθμό 793/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (1ου Κλιμάκιο)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της με αριθμό 793/2020  απόφασης  της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (1ου Κλιμάκιο)».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ .

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιη’ του Ν. 3852/2010, ως ισχύει.

3.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

β) Τη με αριθ. 793/2020 εν θέματι απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με την οποία  ακυρώθηκε (κατόπιν της ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής από τον οικονομικό φορέα ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ), η με αρ. πρωτ. 7585/20.5.2020 Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Έργου για την «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στον Δήμο Μαραθώνα», η οποία απόφαση αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις 17-7-2020 και πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Μαραθώνος στις 20-7-2020».

γ) Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του δήμου, για την άσκηση δε ένδικων βοηθημάτων κατά της εν θέματι πράξης της ΑΕΠΠ, χωρεί εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίησή της, αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

δ) Τη Δ.Υ./27-7-2020 γνωμοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Γεωργίας Κωτούλια, κατόπιν του με αριθ. 112/27-7-2020 Υπηρεσιακού σημειώματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τη Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία: i) η άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά της εν θέματι απόφασης της ΑΕΠΠ είναι προς το συμφέρον του Δήμου, ii) για την άσκηση της αίτησης αναστολής απαιτούνται εξειδικευμένες νομικές γνώσεις στο αντικείμενο του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων τις οποίες η ως άνω έμμισθη δικηγόρος δεν διαθέτει, iii) επιπροσθέτως λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων των τρεχουσών υποθέσεων της Ν.Υ. και προθεσμιών που εκπνέουν στο τέλος του τρέχοντος μηνός, δεν είναι δυνατό με τόσο σύντομη ειδοποίηση να συντάξει το ένδικο βοήθημα για μια τόσο σημαντική για τα συμφέροντα του Δήμου υπόθεση και iv) o Δήμος  δύναται λόγω των ανωτέρω προσφεύγει σε ανάθεση σε τρίτους εξειδικευμένους στο αντικείμενο νομικούς (βλ. Πράξη ΕλΣυν 11/2019, Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμ.).

ε) Την από 27-7-2020 προσφορά του Βασιλείου Χατζηγιαννάκη του Ευαγγέλου δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 28288), μέλους της δικηγορικής εταιρείας Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία (Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 80216), που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Βησσαρίωνος αριθ. 8, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στις δημόσιες συμβάσεις έργων και διαθέτει σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο αυτό, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει αίτηση αναστολής της εν θέματι απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και να την υποστηρίξει ενώπιον του Δικαστηρίου κατά τη συζήτησή της με την ελάχιστη προβλεπόμενη από τον Κώδικα περί δικηγόρων αμοιβή.

στ) Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή αδυνατεί να συγκληθεί έγκαιρα, επιβάλλοντας τη λήψη άμεσης απόφασης από το Δήμαρχο δεδομένου ότι υφίσταται δεκαήμερη προθεσμία για την άσκηση της αίτησης αναστολής κατά τα άνω.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1.Την άσκηση  Αίτησης Αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της με αριθμό 793/2020 απόφασης του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με την οποία  ακυρώθηκε η με αρ. πρωτ. 7585/20.5.2020 διακήρυξη δημόσιας σύμβασης έργου για την «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στον Δήμο Μαραθώνα».

2.Το διορισμό του Βασιλείου Χατζηγιαννάκη του Ευαγγέλου δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 28288), μέλους της δικηγορικής εταιρείας Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία (Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 80216), που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Βησσαρίωνος αριθ. 8, ως πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου Μαραθώνος με την εντολή να ασκήσει την κατά τα άνω αίτηση αναστολής κατά της με αριθμό 793/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ (1ο Κλιμάκιο), να παρασταθεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο της αιτήσεως αναστολής ή σε όποια άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ή επανασυζήτηση ή παραπομπή σε άλλη Σύνθεση ή Τμήμα δικάσιμο και υποβάλλει υπομνήματα, πρόσθετους λόγους και κάθε σχετική αίτηση ή δήλωση και να ενεργήσει οτιδήποτε χρειαστεί για την περαίωση της εντολής. Η παρούσα θα έλθει για έγκριση στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου οπότε και θα καθορισθεί η αμοιβή του δικηγόρου.

3. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (528/2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΘ9ΔΩΛΜ-ΠΦΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘ9ΔΩΛΜ-ΠΦΡ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •