Άσκηση εφέσεων κατά οριστικών αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και διορισμός εξειδικευμένου δικηγόρου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Άσκηση εφέσεων κατά των με αριθ. 1) 3314/2024, 2) 3316/2024, 3) 4400/2024 και 4) 4683/2024 οριστικών αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 19ο Τριμελές) και διορισμός εξειδικευμένου δικηγόρου»

Αριθμός Απόφασης: 367/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ .

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ και 74Α του Ν. 3852/2010, ως ισχύει.

β) Τις με αριθ. 1) 3314/2024, 2) 3316/2024, 3) 4400/2024 και 4) 4683/2024, οριστικές αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 19ο Τριμελές) οι οποίες επιδόθηκαν στον Δήμο Μαραθώνος στις 18-04-2024 και με την οποίες έγιναν εν μέρει δεκτές οι με αριθ. εισαγ.: 1)  ΑΓ4066/2020, 2) ΑΓ137/2021, 3) ΑΓ3140/2020 και 4) ΑΓ3142/2020 αντίστοιχα αγωγές  των α) Ελ. Ι., β) Μυρ. Κ., γ) Ν. Κ., και δ) Δημ. Κ. αντίστοιχα κατά του Ελληνικού Δημοσίου, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνος και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση των εναγομένων  να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στους ενάγοντες το συνολικό ποσό  των α) 45.000,00€ – ενώ με την αγωγή ζητείτο η καταβολή συνολικού ποσού 166.835,86€ – β) 27.000,00€ – ενώ με την αγωγή ζητείτο η καταβολή συνολικού ποσού 319.355,00€ -, γ) 170.000,00€ – ενώ με την αγωγή ζητείτο η καταβολή συνολικού ποσού 600.000,00€ –  και δ) 820.000, 00€ – ενώ με την αγωγή ζητείτο η καταβολή συνολικού ποσού 1.600.000,00€ -, νομιμοτόκως από την επίδοση της κάθε αγωγής αντίστοιχα.

γ) Την από 12-06-2024 Προσφορά Συνεργασίας της δικηγορικής εταιρείας «ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ – ΧΑΣΑΠΟΔΗΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», η οποία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα του δημοσίου δικαίου και έχει ήδη αναλάβει δυνάμει αποφάσεων Ο.Ε., τις αγωγές που αφορούν στη φονική πυρκαγιά της 23-7-2018, αλλά και την άσκηση εφέσεων κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί παρόμοιων αγωγών, με την οποία προτείνει την ανάληψη της νομικής εκπροσώπησης του Δήμου για την άσκηση των απαιτούμενων εφέσεων κατά των παραπάνω αποφάσεων και την περαιτέρω νομική υποστήριξή του δια της υποβολής αποδεικτικών εγγράφων, υπομνημάτων, παραστάσεως και εν γένει διενέργειας οποιασδήποτε ενέργειας απαιτηθεί για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω εφέσεων. Η προτεινόμενη αμοιβή έχει ήδη εγκριθεί για παρόμοιες υποθέσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο κατ’ αρθ. 281 Ν.3463/2006.

δ) Την Δ.Υ./12-06-2024 γνωμοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου, Γ. Κωτούλια, με την οποία εισηγείται την άσκηση εφέσεων κατά των ως άνω με αριθ. 1) 3314/2024, 2) 3316/2024, 3) 4400/2024 και 4) 4683/2024, οριστικών αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 19ο Τριμελές) και την ανάθεση του εν γένει δικαστικού χειρισμού των υποθέσεων στην ως άνω δικηγορική εταιρεία η οποία την είχε χειριστεί και στον πρώτο βαθμό.

ε) Το γεγονός ότι η Δημοτική Επιτροπή αδυνατεί να συγκληθεί εγκαίρως επιβάλλοντας τη λήψη άμεσης απόφασης από το Δήμαρχο για την εμπρόθεσμη άσκηση των εφέσεων,  την ανάγκη διασφάλισης των συμφερόντων του Δήμου και την αποτροπή ζημίας του.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1 α) Την άσκηση εφέσεων ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά των με αριθ. 1) 3314/2024, 2) 3316/2024, 3) 4400/2024 και 4) 4683/2024, οριστικών αποφάσεων του 19ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθεισών επί των με αριθ. εισαγ. 1) ΑΓ4066/2020, 2) ΑΓ137/2021, 3) ΑΓ3140/2020 και 4) ΑΓ3142/2020 αντίστοιχα αγωγών  των α) Ελ. Ι., β) Μυρ. Κ., γ) Ν. Κ., και δ) Δημ. Κ. ,αντίστοιχα κατά του Ελληνικού Δημοσίου, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνος   και

1 β) την ανάθεση του δικαστικού χειρισμού των παραπάνω υποθέσεων (άσκηση και νομική υποστήριξη εφέσεων κατά αποφάσεων επί αγωγών πυροπλήκτων), μείζονος σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ- ΧΑΣΑΠΟΔΗΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας αριθ. 39 με ΑΜ/ΔΣΑ 80295 και ΑΦΜ 997866562 και διορίζει τους εταίρους δικηγόρους 1. Απόστολο Νταντάμη του Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΔΣΑ 22322) και 2. Ναταλία Χασαποδήμου του Γεωργίου (ΑΜ/ΔΣΑ 19692), αυτής, ως πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου Μαραθώνος με την εντολή όπως από κοινού ή χωριστά, συντάξουν και καταθέσουν τις εφέσεις κατά των παραπάνω δικαστικών αποφάσεων, παραστούν και τον εκπροσωπήσουν κατά τη συζήτηση των εφέσεων αυτών (οποτεδήποτε οριστεί), ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου, υποβάλλοντας σχετικά έγγραφα, υπομνήματα και ότι εν γένει χρειαστεί για την περαίωση της εντολής.

2 Η απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην Δημοτική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της κατ’ αρθ. 58 παρ. 2 σε συνδ. με το αρθ. 74Α Ν. 3852/2010 ως ισχύει.

3. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (367/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΛ9ΛΩΛΜ-ΨΤΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛ9ΛΩΛΜ-ΨΤΝ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *