Έγκριση Διορισμού Πληρεξουσίου Δικηγόρου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διορισμού Πληρεξουσίου Δικηγόρου»

Αριθμός Απόφασης      325/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ .

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

β) Την 341-2018 ΟΕ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 218/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά της Δικηγορικής Εταιρείας Μυλωνά και ο διορισμός της δικηγόρου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ ΦΟΥΝΤΑ (ΑΜ ΔΣΑ 27621) ως πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου Μαραθώνος με την εντολή να συντάξει και να καταθέσει έφεση (και τυχόν πρόσθετους λόγους) κατά της με αριθμό 218/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία Αμοιβών) και κατά της Δικηγορικής Εταιρείας Μυλωνά, να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Μαραθώνος κατά τη συζήτηση αυτής όποτε οριστεί και σε κάθε τυχόν αναβολή της, υποβάλλοντας προτάσεις και σχετικά έγγραφα.

γ) Την από 15-1-2019 (με αριθ. καταθ. δικογρ. στο Εφετείο Αθηνών 1191/967/2019), Έφεση του Δήμου Μαραθώνος κατά Δικηγορικής Εταιρείας Μυλωνά και κατά της με αριθμό 218/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, συνταχθείσα από την ως άνω πληρεξουσία Δικηγόρο σύμφωνα με την ως άνω απόφαση Ο.Ε., η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (τμήμα 5ο ) κατά τη δικάσιμο της 27-10-2020.

δ) Την με αριθμό 6955/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (τμήμα 5ο), η οποία επιδόθηκε στον Δήμο Μαραθώνος στις 6-8-2021, με την οποία αναβλήθηκε η πρόοδος της δίκης και τάχθηκε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επίδοση αυτής στον Δήμο Μαραθώνος να συμπληρώσει την αναφερόμενη στο σκεπτικό της, έλλειψη, ήτοι παροχή πληρεξουσιότητας από τον Δήμαρχο Μαραθώνος (επί πλέον της ως άνω απόφασης Ο.Ε.) προς την ως άνω πληρεξουσία δικηγόρο Ελένη Φούντα.

ε) Την από 15-7-2021 (με αριθ. καταθ. 5744/4362/2021), κλήση της Δικηγορικής Εταιρείας ΜΥΛΩΝΑ προς τον Δήμο Μαραθώνος για επαναφορά της συζήτησης της ως άνω Έφεσης του Δήμου Μαραθώνος ενώπιον του 5ου Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, για την δικάσιμο της 14-12-2021, η οποία κλήση επιδόθηκε στον Δήμο στις 6-8-2021.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

  1. Την έγκριση του διορισμού της ΕΛΕΝΗΣ ΦΟΥΝΤΑ δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 27621) ως πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου Μαραθώνος, την έγκριση παράστασης αυτής ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (τμήμα 5ο) και την εκπροσώπηση από αυτήν του Δήμου Μαραθώνος κατά τη δικάσιμο της 27-10-2020 οπότε συζητήθηκε αρχικά η από 15-1-2019 (με αριθ. καταθ. δικογρ. στο Εφετείο Αθηνών 1191/967/2019), Έφεση του Δήμου Μαραθώνος κατά Δικηγορικής Εταιρείας Μυλωνά και κατά της με αριθμό 218/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά τη δικάσιμο της 14-12-2021 οπότε θα επανασυζητηθεί η εν λόγω Έφεση κατόπιν της με αριθμό 6955/2020 αναβλητικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (τμήμα 5ο), καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν αναβολή της συζήτησης της Έφεσης και την έγκριση υποβολής από της εν λόγω πληρεξουσία δικηγόρο προτάσεων και σχετικών εγγράφων.
  2. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (325/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ43ΞΩΛΜ-0ΘΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ43ΞΩΛΜ-0ΘΛ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *