Έγκριση Ειδικού Σχεδίου του Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου του Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ 2 στα πλαίσια  της 5ης έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης»

Αριθμός Απόφασης: 198/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2020 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ .Α’/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 3. Τις διατάξεις του Ν. 5075/12.12.23 (ΦΕΚ 206/τ. Α΄/12.12.2023 «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας –Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και         Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή».
 4. Τις διατάξεις του Ν.4662/2020 Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Το Άρθρο Τέταρτο παρ. 4 της ΠΝΠ της 14-03-2020 (ΦΕΚ 64/Α΄/2020) η ισχύς της οποίας κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682 τ.Α΄76/03.04.2020
 6. Το Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002), όπως ισχύει.
 7. Το Π.Δ.151/3-6-2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004) Οργανισμός Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 8. Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).
 9. Το 532/23-01-2020 έγγραφό μας «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Σχεδιασμό και τη Διεξαγωγή Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας» (ΑΔΑ: ΩΕ2Ψ46ΜΤΛΒ-Γ95)
 10. Το Α1161/18-04-2023 έγγραφό μας «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και οδηγίες για την σύνταξη ειδικών σχεδίων στα πλαίσια εφαρμογής του αριθ. 23 παρ. 4 Ν. 4662/2020» (ΑΔΑ: 6ΡΜΙ46ΝΠΙΘ-738)
 11. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α1309/28-04-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) με θέμα «5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου  Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε το «Ειδικό Σχέδιο  του Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2» στα πλαίσια της 5ης έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ8ΔΚΩΛΜ-3Ω5

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΔΚΩΛΜ-3Ω5

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *