Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που απασχολούνται για την τήρηση πρακτικών Δημοτικού και τοπικών συμβουλίων, καθώς και τη γραμματειακή – λογιστική υποστήριξη Νομικών Προσώπων του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που απασχολούνται για την τήρηση πρακτικών Δημοτικού και τοπικών συμβουλίων, καθώς και τη γραμματειακή – λογιστική υποστήριξη Νομικών Προσώπων του Δήμου Μαραθώνος μηνός Φεβρουαρίου 2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α/2003).

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου» (ΦΕΚ 87Α/2010).

γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /2007)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2503/1997

ε) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»

στ) Την υπ αριθ 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

ζ) Την υπ αριθμ 51/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθιέρωσης λειτουργίας Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος σε 18ωρη βάση.

η) Την υπ αριθμ 16931/14424/5-4-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 877/Β/2013)

θ) Την υπ αριθ  469/2014 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού πρακτικογράφου ΔΣ.

ι) Την υπ αριθ 701/2014 απόφαση Αντιδημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού πρακτικογράφων των Δημοτικών Ενοτήτων Ν. Μάκρης, Μαραθώνα, Βαρνάβα και Τοπικής Ενότητας Γραμματικού

ια) Την υπ αριθ 1144/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού πρακτικογράφου του Συμβουλίου Κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος

ιβ) Την υπ’ αριθ. 276/2015 απόφαση Αντιδημάρχου περί ορισμού γραμματέα Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μαραθώνος

ιγ) Την υπ’ αριθμ. την υπ’ αριθ. 1323/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2020 (ΦΕΚ 5022/Β’/31-12-2019).

ιδ) Τις σχετικές βεβαιώσεις πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης της Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, των Προέδρων των Κοινοτήτων Νέας Μάκρης και Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, του Προέδρου Δημ. Συμβουλίου και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής α΄ βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 Χορηγεί στους κατωτέρω υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020 ως ακολούθως:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1.      

Χ******** Σ********

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

20

2.      

Φ******** Α********

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

20

3.      

Ζ******** Π********

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

10

4.      

Μ******** Α********

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

20

5.      

Κ******** Δ********

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

10

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΥΖ1ΩΛΜ-ΧΥ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΖ1ΩΛΜ-ΧΥ2

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •