Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που απασχολούνται για την τήρηση πρακτικών Δημοτικού και τοπικών συμβουλίων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που απασχολούνται για την τήρηση πρακτικών Δημοτικού και τοπικών συμβουλίων, καθώς και τη γραμματειακή – λογιστική υποστήριξη Νομικών Προσώπων του Δήμου Μαραθώνος για τον μήνα Μάρτιο 2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α/2003).

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου» (ΦΕΚ 87Α/2010).

γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /2007)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2503/1997

ε) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»

στ) Την υπ αριθ 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

ζ) Την υπ αριθμ 51/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθιέρωσης λειτουργίας Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος σε 18ωρη βάση.

η) Την υπ αριθμ 16931/14424/5-4-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 877/Β/2013)

θ) Την υπ αριθ  469/2014 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού πρακτικογράφου ΔΣ.

ι) Την υπ αριθ 701/2014 απόφαση Αντιδημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού πρακτικογράφων των Δημοτικών Ενοτήτων Ν. Μάκρης, Μαραθώνα, Βαρνάβα και Τοπικής Ενότητας Γραμματικού

ια) Την υπ αριθ  978/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος

ιβ) Την υπ’ αριθμ. την υπ’ αριθ. 1323/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2020 (ΦΕΚ 5022/Β’/31-12-2019).

ιγ) Τις σχετικές βεβαιώσεις πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης των Προέδρων των Κοινοτήτων Νέας Μάκρης και Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, και του Προέδρου Δημ. Συμβουλίου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Χορηγεί στους κατωτέρω υπαλλήλους του Δήμου υπερωριακή αμοιβή για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2020 ως ακολούθως:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1.      

Φ********* Α*********

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

20

2.      

Μ********* Α*********

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

20

3.      

Μ********* Σ*********

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

10

 

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΘΔΑΩΛΜ-ΦΤ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΘΔΑΩΛΜ-ΦΤ1

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •