Έγκριση χρηματοδότησης πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος

websupport Δελτία τύπου, Τεχνικές Υπηρεσίες

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Μαραθώνος για εκπόνηση  μελετών, τεχνικών υπηρεσιών και για υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας, συνολικού προϋπολογισμού 299.510,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 212.090,00€ αφορούν σε ιδίους πόρους του Δήμου, στο πλαίσιο ένταξης των Δήμων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. 

Με βασική μας προτεραιότητα τον τομέα της παιδείας, η χρηματοδότηση αυτή, συμβάλλει στην υλοποίηση όλων των προδιαγραφών ασφαλείας των μαθητών στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.

Αναλυτικά :

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης του Δήμου Μαραθώνος στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Έχοντας υπόψη :

 1. Τη διάταξη του άρθρου 71 του ν.4509/2017 (Α΄ 201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής…».
 2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)».
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 37, 109 και 112 του ν. 4622/2019 ( Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
 5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β΄ του Π.Δ. 41/2018(Α΄80) «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων».
 7. Τις διατάξεις των άρθρων 1-4 και 7 του Κεφαλαίου Α΄ του Π.Δ. 71/1988 (Α΄32)«Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων».
 8. Τις διατάξεις του ν.δ. 2957/54 περί δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών προς ταύτας διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού.
 9. Τη διάταξη του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
 10. Το π.δ. 81/2019(Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 11. Το π.δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
 12. Την αριθμ. 19232/20.3.2020 (221 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών».
 13. Την αριθμ. 38435 ΕΞ 2020/14.4.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ:612ΗΗ-ΩΓΤ) της Δ/νσης Κατάρτισης & Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών επί διατάξεων δημοσιονομικού χαρακτήρα του ν. 4622/2019».
 14. Την υπ΄αριθμ. 59/07-02-2020 Εγκύκλιο του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
 15. Την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β΄4593) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χρηματοδότησης ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».
 16. Την υπ αριθμ. 4748/22.02.2018 (Β’612) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 30204/19.04.2019 Απόφαση.
 17. Την υπ’ αριθμ. 29816/18.04.2019 Πρόσκληση VΙΙΙ (ΑΔΑ:64ΣΗ465ΧΘ7-Υ5Μ)του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
 18. Την υπ’ αριθμ. 64946/18.09.2019 (ΑΔΑ: Ω6ΖΞ465ΧΘ7-ΡΡΑ)1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης VΙΙΙτου Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
 19. Την υπ’ αριθμ. 78881/7.11.2019 (ΑΔΑ:6ΠΟΨ465ΧΘ7-Ψ3Υ) 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης VΙΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
 20. Την υπ’ αριθμ. 92974/30.12.2019 (ΑΔΑ:65Η346ΜΤΛ6-Ο59) 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης VΙΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
 21. Την υπ’ αριθμ. 79120/18.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΕΧ046ΜΤΛ6-16Υ) 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης VΙΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
 22. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 1.000.000.000 € (ΑΔΑ : 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ).
 23. Το υπ’ αριθμ. 27587/23.12.2019 αίτημα ένταξης του Δήμου Μαραθώνος Ν. Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της ΠρόσκλησηςVΙΙΙ, της παρακάτω Πράξης: 

«Μελέτες-τεχνικές υπηρεσίες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος» συνολικού προϋπολογισμού 299.510,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Μαραθώνος Ν. Αττικής.

 Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 

87.420,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 

212.090,00

ΣΥΝΟΛΟ

299.510,00

Ο δικαιούχος δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης VΙΙΙ. 

Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •