Περίφραξη οικοπέδου του Δήμου Σπάρτης στον Ερυθρό Σταυρό

Έργο περίφραξης οικοπέδου του Δήμου Σπάρτης στην περιοχή του Ερυθρού Σταυρού στη Νέα Μάκρη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το “Κληροδότημα Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατιών”, προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αριθ. 72/2018 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου “Περίφραξη οικοπέδων”.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Χωροταξίας-Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που κατέχουν πιστοποιητικό για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ανάλογης δυναμικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.sparti.gov.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.

Σπάρτη 17-10-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών

Αντιδήμαρχος Σπάρτης

Δημήτριος Αποστολάκος


Προϋπολογισμός έργου: 10.000,00 €
Αριθμός μελέτης: 72/2018Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο

Προϋπολογισμός

ΓΣΥ

Έντυπο οικ. προσφοράς

ΤΕΥΔ

Σχολιάστε