Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση βεβαίωσης γνησίου υπογραφής σε υπάλληλο

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 591/2019

ΘΕΜΑ: Ανάθεση βεβαίωσης γνησίου υπογραφής σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών

β)  Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι

γ)  Τις διατάξεις της παρ. 1 αρθ.11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) όπως συμπληρώθηκε από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005)

δ)  Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος

ε)  Το γεγονός ότι στην δημοτική ενότητα Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

στ)  Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Αναθέτει με εντολή του στην Στάμου Σταματίνα του Σπυρίδωνος μόνιμη υπάλληλο Δήμου Μαραθώνος κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄, την βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •