Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου σε υπάλληλο

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 114/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

ε) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

στ) Την ορθή επανάληψη της υπ αριθ 1267/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος».

ζ) Το υπ αριθ 1/2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης & Έργων με θέμα: «Άμεση ανάθεση καθηκόντων κλάδου ΔΕ Βοηθού χειριστή μηχανήματος έργου καλαθοφόρου σε υπάλληλο του Δήμου μας λόγω έκτακτων κι επειγουσών αναγκών»

η) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αναθέτουμε στον μόνιμο υπάλληλο Λέκκα Κων/νο του Θεοδώρου, κατηγορίας ΔE κλάδου ΔΕ Εποπτών με βαθμό Α ‘, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο Τμήμα Αποκομιδής Απορ/των Ανακ/μων Υλικών & Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων, Δ/νσης Καθ/τας Ανακ/σης Περ/ντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών Δήμου Μαραθώνος, καθήκοντα κλάδου ΔΕ Βοηθού Χειριστή Μηχανήματος Έργου καλαθοφόρου στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Μαραθώνος για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από  10/02/2020  μέχρι  09/04/2020 .

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Κοινοποίηση:

-Ενδιαφερόμενο υπάλληλο

-Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

-Προϊστάμενο Τμήματος Ηλεκ/κών Έργων & Σηματ/σης

-Προϊστάμενο Δ/νσης Καθαριότητας Ανακ/σης

Περ/ντος Πρασίνου & Συν/σης Υποδομών

-Προϊστάμενο Τμήματος Αποκ/δης Απορ/των Ανακ/μων

Υλικών & Καθ/σμού Κοιν. Χώρων

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •