Ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

ε) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

στ) Την ορθή επανάληψη της υπ αριθ 1267/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος».

ζ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακυκλωσίμων Υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών Δήμου Μαραθώνος

η) Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αναθέτουμε στον μόνιμο υπάλληλο Καρατζά Παντελή του Λουίζου, κατηγορίας ΥE κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Γ’, καθήκοντα κλάδου ΥΕ Επιστάτη στο Τμήμα Αποκομιδής Απορ/των Ανακ/μων Υλικών & Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων, Δ/νσης Καθ/τας Ανακ/σης Περ/ντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών Δήμου Μαραθώνος, όπου είναι τοποθετημένος για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από  01/06/2020  μέχρι  31/07/2020.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 Ν. ΖΟΛΟΤΑΡΙΩΦ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Φ5ΤΩΛΜ-ΛΘΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Φ5ΤΩΛΜ-ΛΘΜ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •