Ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

ε) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

στ) Την ορθή επανάληψη της υπ αριθ 1267/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος».

ζ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακυκλωσίμων Υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών Δήμου Μαραθώνος

η) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του μόνιμου υπαλλήλου Μάζη Βασιλείου του Αντωνίου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ (ο οποίος έχει μεταταχτεί από τον κλάδο ΔΕ Εποπτών σύμφωνα με την 2/2016 απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνος, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 200/7-3-2016/τ. Γ)

θ) Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος»

                                       Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αναθέτουμε στον μόνιμο υπάλληλο Μάζη Βασίλειο του Αντωνίου, κατηγορίας ΔE κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, καθήκοντα κλάδου ΔΕ Επόπτη στο Τμήμα Αποκομιδής Απορ/των Ανακ/μων Υλικών & Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων, Δ/νσης Καθ/τας Ανακ/σης Περ/ντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών Δήμου Μαραθώνος, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από  σήμερα 01/07/2020  μέχρι  31/08/2020 .

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 Ν. ΖΟΛΟΤΑΡΙΩΦ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω9ΕΕΩΛΜ-Ξ6Ε

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω9ΕΕΩΛΜ-Ξ6Ε

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •