Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου Δημοτικών Ενοτήτων Μαραθώνος και Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας: 24 Ιανουαρίου 2017

Αριθμός Απόφασης: 18/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ.15 & 16 του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995)

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006)

γ) Τις διατάξεις του άρ. 152 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 2 & 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

ε) Την υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1984/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης περί «Υποδιαίρεσης Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν.3852/2010»

στ) Την υπ αριθ 600/2014 απόφαση Αντιδημάρχου Μαραθώνος περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχων στο Δήμο Μαραθώνος (ΦΕΚ 3116/Β/2014)

ζ) Το υπ’ αριθμ. 24850/21/10/2016 έγγραφο του Δήμου Μαραθώνος περί συγχώνευσης των Ληξιαρχείων Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης με το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα έτσι ώστε στο εξής να υφίσταται Ληξιαρχείο μόνο στην έδρα του Δήμου (Μαραθώνας) εξαιτίας της μικρής χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα δύο Ληξιαρχεία και της καλύτερης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου λόγω του μικρού αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων.

η) Την υπ’ αριθμ. ΤΑΔΚ 1075/19-12-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί μερικής ανάκλησης της υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, ώστε ο Δήμος Μαραθώνος να αποτελείται εφεξής από τρεις ληξιαρχικές περιφέρειες, ήτοι των Δημοτικών Ενοτήτων Μαραθώνα, Βαρνάβα και Γραμματικού, με έναρξη ισχύος ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ 4418/Β/30-12-2016

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Μετά την υπ’ αριθμ. ΤΑΔΚ 1075/19-12-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Μαραθώνος αποτελείται εφεξής από τρεις ληξιαρχικές περιφέρειες, ήτοι τις Δημοτικές Ενότητες Μαραθώνα, Βαρνάβα και Γραμματικού, με έναρξη ισχύος ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ 4418/Β/30-12-2016, ήτοι στις 31 Ιανουαρίου 2017, αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα στη Γκινοσάτη Βασιλική του Σπυρίδωνος, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια
(http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •