Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε υπάλληλο

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 23/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 246 & 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

ε) Την ορθή επανάληψη της υπ αριθ 1267/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος».

στ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Στην μόνιμη υπάλληλο Χατζηστεφάνου Σοφία του Χαραλάμπους, κατηγορίας ΤE κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α’, η οποία είναι τοποθετημένη στο Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας & Διοικητικής Βοήθειας Δήμου Μαραθώνος, αναθέτουμε παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Δήμου Μαραθώνος για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από  22/01/2020 μέχρι 21/03/2020 .

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Κοινοποίηση:

Ενδιαφερόμενη υπάλληλο

Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊσταμένη Τμήματος Προυπ/σμού & Λογιστηρίου

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •