Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε υπάλληλο

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 37/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 246 & 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

ε) Την ορθή επανάληψη της υπ αριθ 1267/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος».

στ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Στην μόνιμη υπάλληλο Μέξη Σοφία του Μιλτιάδη, κατηγορίας ΤE κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Β’, η οποία είναι τοποθετημένη στο Τμήμα Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου, Δ/νσης Καθ/τας Ανακ/σης Περ/ντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών Δήμου Μαραθώνος, αναθέτουμε παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Δήμου Μαραθώνος για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από  27/01/2020 μέχρι 26/03/2020 .

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Κοινοποίηση:

Ενδιαφερόμενη υπάλληλο

Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενο Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας

Προϊστάμενο Δ/νσης Καθαριότητας Ανακ/σης

Περ/ντος Πρασίνου & Συν/σης Υποδομών

Προϊσταμένη Τμήματος Περ/ντος Πολ. Προστασίας

& Συν/σης Πρασίνου

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •