Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 158/2020

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος».

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2019)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «Καθήκοντα υπαλλήλου».

δ) Την υπ αριθ 986/2016 απόφαση Γ.Γ. Δήμου Μαραθώνος με θέμα: Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/2016 τ.Α΄)

ε) Την υπ αριθ 987/2016 απόφαση Γ.Γ. Δήμου Μαραθώνος με θέμα: Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στα ΜΚ του Ν.4354/2015(ΦΕΚ 176/2015 τ.Α’)

στ) Την υπ αριθ 1267/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί Τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος

ζ) Την επιτακτική και επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη του γραφείου Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος.

η) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της μόνιμης υπαλλήλου Φραντζεσκάκη Ειρήνης, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου  ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄  η οποία υπηρετεί στο αυτοτελές γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Αποφασίζει

Την ανάθεση στην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος, Φραντζεσκάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄, παράλληλων καθηκόντων στο γραφείο Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνος, λόγω της επιτακτικής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •