Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 246 & 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

ε) Την ορθή επανάληψη της υπ αριθ 1267/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος».

στ) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 65 του Ν.4688/2020(ΦΕΚ 101/Α/2020)

ζ) Την υπ αριθ 66/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Περί πεζοδρόμησης και μονοδρόμησης στην παραλία Νέας Μάκρης μετά και των νέων ρυθμίσεων λόγω Covid-19»

η) Τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής Απορ/των Ανακ/μων Υλικών & Καθαρισμού Κοινόχρηστων χώρων, της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών Δήμου Μαραθώνος όπως προέκυψαν μετά την πεζοδρόμηση και μονοδρόμηση της παραλίας Νέας Μάκρης

θ) Την υπ αριθ 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αναθέτουμε στον υπάλληλο ιδαχ Τακτικό Βασίλειο του Νικολάου, κατηγορίας ΔE ειδικότητας Χειριστών Μηχανήματος Έργου με βαθμό Α’, παράλληλα καθήκοντα ως υπεύθυνο για την τήρηση της καθαριότητας στην παραλία της Νέας Μάκρης για χρονικό διάστημα από  σήμερα 08/07/2020 μέχρι και 31/08/2020, ημερομηνία λήξης του μέτρου της πεζοδρόμησης της παραλίας Νέα Μάκρης.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 Ν. ΖΟΛΟΤΑΡΙΩΦ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΧΜΔΩΛΜ-22Ν

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΜΔΩΛΜ-22Ν

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •