Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε υπάλληλο του Δήμου μας

websupport Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε υπάλληλο του Δήμου μας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 333/2021

                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

δ) Τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του γραφείου Δημάρχου στο δημοτικό κατάστημα Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος

ε) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της μόνιμης υπαλλήλου Τσαπόγα Σοφίας του Κων/νου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

στ) Την υπ αριθμ 276/2020 απόφαση με θέμα: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αναθέτουμε στη μόνιμη υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τσαπόγα Σοφία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, παράλληλα καθήκοντα στο Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα, λόγω  αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Η υπάλληλος θα συνεχίσει να παρέχει τις εργασίες που της ανατίθενται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, από το χώρο του Γραφείου Δημάρχου στη Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Γενικός Γραμματέας

Νίκος Ζολοταριώφ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΓ5ΔΩΛΜ-ΔΧΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓ5ΔΩΛΜ-ΔΧΨ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •