Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης-επιμόρφωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης             636/2019

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης συμμετοχής υπαλλήλου του δήμου σε σεμινάριο – ημερίδα με θέμα: αλλαγές κρατήσεων – εισφορών σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016 και διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης-επιμόρφωσης».

 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. τροποποιητικές διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 9. Την με αριθ. 530/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 10. Την από 01/07/2019 έγγραφη πρόσκληση της εταιρείας ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. για τη διοργάνωση ημερίδας στην Αθήνα την 11/07/2019 με θέμα «αλλαγές κρατήσεων – εισφορών σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016»
 11. Την εξασφαλισμένη πίστωση ποσού 180,00€ του ΚΑ 00.6073.00 του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
 12. Το γεγονός ότι δεν αναρτάται πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00€.
 13. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 3086/14-01-2019 (με ΑΔΑ: Ω5ΗΞΩΛΜ-Χ55) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων Σ 12.
 14. Την με αριθ. πρωτ. 14483/09-07-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στην οποία ενσωματώνεται η περιγραφή των υπηρεσιών εκπαίδευσης.
 15. Την με αριθ. πρωτ. 14605/10-07-2019 προσφορά που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου από την εταιρεία ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
 16. Το από 10-07-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης
 17. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την συμμετοχή της υπαλλήλου του δήμου μας Παυλή Βασιλικής, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, σε σεμινάριο – ημερίδα µε θέμα: «αλλαγές κρατήσεων – εισφορών σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 11/07/2019 από την εταιρεία ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Η συνολική δαπάνη για τη συμμετοχή της υπαλλήλου στο ανωτέρω σεμινάριο – ημερίδα ανέρχεται στο ποσό των 180,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑ 00.6073.00 του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, όπου υπάρχει σχετική πίστωση.
 2. Την έγκριση διενέργειας της διαδικασίας για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης-επιμόρφωσης συνολικού προϋπολογισμού 180,00 Ευρώ και την έγκριση της τεχνικής περιγραφής, όπως αυτή ενσωματώνεται στην παρούσα και έχει ως εξής:

Η επιμόρφωση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 • Το Νέο Καθεστώς Κρατήσεων Εισφορών στο πλαίσιο του Ν. 4387/2015
 • Εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης
 • Εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης
 • Εισφορές υπέρ Πρόνοιας (ΕΦΑΠΑΞ)
 • Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης
 • Ειδικές Εισφορές
 • Αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές
 1. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών εκπαίδευσης-επιμόρφωσης στην ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. – Διεξαγωγή Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, με έδρα την οδό Λιοσίων 117, Πλ. Αττικής, Τ.Κ. 10440, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 099081263, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, τηλ.: 2130716370, fax: 2130716381, email: international1@forum-training.gr , έναντι συνολικού ποσού 180,00 Ευρώ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 636/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Ιωάννης Ζαγάρης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •